Môn toán

Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 97 SGK Toán 3

Câu 1

Viết các số tròn nghìn từ \(1000\) đến \(10 000\).

Phương pháp giải:

– Số tròn nghìn có hàng trăm, chục và đơn vị bằng \(0\).

– Liệt kê các số tròn nghìn trong phạm vi \(10 000\).

Lời giải chi tiết:

\(1000; 2000; 3000; 4000; 5000; 6000;\)\( 7000; 8000; 9000; 10 000\).

Câu 2

Viết các số tròn trăm từ \(9300\) đến \(9900\).

Phương pháp giải:

– Các số tròn trăm có hàng chục và hàng đơn vị bằng \(0\).

– Liệt kê các số tròn trăm từ \(9300\) đến \(9900\).

Lời giải chi tiết:

\(9300; 9400; 9500; 9600; 9700; 9800;\)\( 9900\).

Câu 3

Viết các số tròn chục từ \(9940\) đến \(9990\).

Phương pháp giải:

– Các số tròn chục là các số có hàng đơn vị bằng 0.

– Đếm các số tròn chục từ \(9940\) đến \(9990\) bằng cách giữ nguyên chữ số hàng nghìn, trăm, đơn vị và chữ số hàng chục tăng dần từ \(4\) đến \(9\).

Lời giải chi tiết:

\(9940; 9950; 9960; 9970; 9980; 9990\).

Câu 4

Viết các số từ \(9995\) đến \(10 000\).

Phương pháp giải:

Đếm xuôi các số liên tiếp từ \(9995\) đến \(10000\).

Lời giải chi tiết:

\(9995; 9996; 9997; 9998; 9999; 10 000\).

Câu 5

Viết số liền trước , số liền sau của mỗi số: \(2665; 2002; 1999; 9999; 6890\).

Phương pháp giải:

– Số liền trước của một số cho trước thì bé hơn số đó một đơn vị.

– Số liền sau của một số cho trước thì lớn hơn số đó một đơn vị.

Lời giải chi tiết:

Số liền trước của \(2665\) là \(2664\), số liền sau của \(2665\) là \(2666\).

Số liền trước của \(2002\) là \(2001\), số liền sau của \(2002\) là \(2003\).

Số liền trước của \(1999\) là \(1998\), số liền sau của \(1999\) là \(2000\).

Số liền trước của \(9999\) là \(9998\), số liền sau của \(9999\) là \(10 000\).

Số liền trước của \(6890\) là \(6889\), số liền sau của \(6890\) là \(6891\)

Câu 6

Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch:

h99 tr 97 sgk t3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Đếm xuôi các số liên tiếp từ \(9990\) rồi điền số còn thiếu vào trục số.

Lời giải chi tiết:

h991 tr 97 sgk t3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

 Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button