Môn toán

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 90 SGK Toán 3

Bài 1

Tính nhẩm:

\(9 \times 5 =\)        \(63 : 7 =\)          \(8 \times 8 =\)        \(5 \times 7 =\)          \(8 \times 7 =\)

\(3 \times 8 =\)        \(40 : 5 =\)          \( 5 \times 5 =\)        \(7 \times 5 =\)          \(7 \times 8 =\)

\(6 \times 4 =\)         \(45 : 9 =\)         \(7 \times 7 =\)         \(35 : 5 =\)         \(56 : 8 =\)

\(2 \times 8 =\)         \(81 : 9 =\)         \(9 \times 9 =\)         \(35 : 7 =\)         \(56 : 7 =\)

Phương pháp giải:

Nhẩm lại giá trị bảng nhân và bảng chia đã học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

\(9 \times 5 =45\);  \(63 : 7 =9\);    \(8 \times 8 =64\);   \(5 \times 7 =35\);   \(8 \times 7 =56\)

\(3 \times 8 =24\); \(40 : 5 =8\);   \( 5 \times 5 =25\);  \(7 \times 5 =35\);  \(7 \times 8 =56\)

\(6 \times 4 =24\);   \(45 : 9 =5\);   \(7 \times 7 =49\);   \(35 : 5 =7\);  \(56 : 8 =7\)

\(2 \times 8 =16\);   \(81 : 9 =9\);    \(9 \times 9 =81\);   \(35 : 7 =5\);  \(56 : 7 =8\).

Bài 2

Tính:

h242 tr 90 sgk t3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

– Thực hiện phép tính nhân, lấy thừa số thứ hai nhân với từng chữ số của thừa số thứ nhất theo thứ tự từ phải sang trái.

– Thực hiện phép chia các số theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

h243 tr 90 sgk t3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bài 3

Tính chu vi của một vườn cây ăn quả hình chữ nhật có chiều dài là \(100m\), chiều rộng là \(60m\).

Phương pháp giải:

 Chu vi hình chữ nhật bằng chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Chiều dài: 100m

Chiều rộng: 60m

Chu vi: ….m?

Bài giải

Chu vi vườn cây ăn quả hình chữ nhật là :

\((100 + 60) \times 2 = 320 \;(m)\)

Đáp số: \(320 m\).

Bài 4

Một cuộn vải dài \(81m\), đã bán được \(\displaystyle {{1}\over {3}}\) cuộn vải. Hỏi cuộn vải còn lại bao nhiêu mét ?

Phương pháp giải:

 – Tìm số mét vải đã bán = Lấy độ dài cuộn vải ban đầu : 3

– Tìm số mét vải còn lại = Lấy độ dài cuộn vải ban đầu – số mét vải đã bán

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Cuộn vải: 81m

Đã bán: \(\displaystyle {{1}\over {3}}\) cuộn vải

Còn lại: ….m?

Bài giải

 

Số mét vải đã bán là :

   \(81 : 3 = 27 \;(m)\)

Số mét vải còn lại là :

   \(81 – 27 = 54 \;(m)\)

Đáp số: \(54 m.\)

Bài 5

 Tính giá trị của biểu thức :

a) \(25 \times 2 + 30\)

b) \(75 + 15 \times 2\)

c) \(70 + 30 : 3\)

Phương pháp giải:

Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì thực hiện phép tính nhân, chia trước rồi thực hiện phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a) 25 x 2 + 30

 = 50 + 30

= 80

b) 75 + 15 x 2

= 75 + 30

= 105

c) 70 + 30 : 3

= 70 + 10

= 80

 Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button