Môn toán

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 96 SGK Toán 4

Bài 1

Trong các số 3457 ;  4568 ;  66814 ;  2050 ;  2229 ;  3576 ;  900 ;  2355 :

a) Số nào chia hết cho 2 ?

b) Số nào chia hết cho 5 ?

Phương pháp giải:

– Các số có chữ số tận cùng là 0; 2 ; 4 ; 6 ; 8 thì chia hết cho 2.

– Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

Lời giải chi tiết:

a) Các số chia hết cho 2 là: 4568 ;  66814 ;  2050 ;  3576 ;  900.

b) Các số chia hết cho 5 là: 2050 ;  900 ;  2355.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

This post: Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 96 SGK Toán 4

a) Hãy viết ba số có ba chữ số và chia hết cho 2.

b) Hãy viết ba số có ba chữ số và chia hết cho 5.

Phương pháp giải:

– Các số có chữ số tận cùng là 0; 2 ; 4 ; 6 ; 8 thì chia hết cho 2.

– Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

Lời giải chi tiết:

Học sinh có thể viết như sau:

a) 326 ;       572 ;     680.

b) 350 ;       705;      860.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

This post: Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 96 SGK Toán 4

Trong các số 345; 480; 296; 341; 2000; 3995; 9010; 324:

a) Số nào chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 ?

b) Số nào chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5 ?

c) Số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 ?

Phương pháp giải:

– Các số có chữ số tận cùng là 0 thì chia hết cho cả 2 và 5.

– Các số có chữ số tận cùng là 0; 2 ; 4 ; 6 ; 8 thì chia hết cho 2.

– Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

Lời giải chi tiết:

a) Số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 là : 480 ;  2000 ;  9010.

b) Số chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5 là :  296 ;  324.

c) Số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 là :  345 ;  3995.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

This post: Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 96 SGK Toán 4

Số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 thì tận cùng là chữ số nào ?

Phương pháp giải:

– Các số có chữ số tận cùng là 0; 2 ; 4 ; 6 ; 8 thì chia hết cho 2.

– Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

Lời giải chi tiết:

Số có tận cùng là 0 thì vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5.

Bài 5

Video hướng dẫn giải

This post: Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 96 SGK Toán 4

Loan có ít hơn 20 quả táo. Biết rằng, nếu Loan đem số táo đó chia đều cho 5 bạn hoặc chia đều cho 2 bạn thì cũng vừa hết.

Hỏi Loan có bao nhiêu quả táo ? 

Phương pháp giải:

Loan đem số táo đó chia đều cho 5 bạn hoặc chia đều cho 2 bạn thì cũng vừa hết nên số táo của Loan chia hết cho cả 2 và 5.

Lời giải chi tiết:

Loan đem số táo đó chia đều cho 5 bạn hoặc chia đều cho 2 bạn thì cũng vừa hết nên số táo của Loan chia hết cho cả 2 và 5. 

Vậy số đó có tận cùng là 0.

Biết Loan có ít hơn 20 quả táo.

Vậy Loan có 10 quả táo.

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Môn toán

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button