Môn toán

Bài 1, 2, 3, 4 trang 101 SGK Toán 3

Câu 1

Điền dấu <, > hoặc =  vào chỗ chấm.

a) 7766…7676                b) 1000g…1 kg

    8453…8435                    950g…1kg

    9102….9120                   1 km….1200 m

    5005…4905                    100 phút….1 giờ 30 phút

Phương pháp giải:

– Đổi các số ở hai vế về cùng một đơn vị (phần b).

– So sánh các số:

+) Số có ít chữ số hơn thì bé hơn.

+) Hai số có cùng chữ số thì so sánh từng cặp chữ số cùng hàng, kể từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

a) 7766 > 7676 

    8453 > 8435

    9102 < 9120

    5005 > 4905

b)1000g = 1 kg 

   950g < 1kg (Vì 1kg = 1000g mà 950g < 1000g)

   1 km < 1200 m (Vì 1km = 1000m và 1000m < 1200m)

   100 phút > 1 giờ 30 phút (Vì 1 giờ 30 phút  = 90 phút mà 100 phút > 90 phút)

Câu 2

Viết các số 4208; 4802; 4280; 4082:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn;

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé.

Phương pháp giải:

So sánh các số rồi sắp xếp theo thứ tự mà đề bài yêu cầu.

Lời giải chi tiết:

a) Các số đã cho viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

        4082, 4208, 4280, 4802.

b) Các số đã cho viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

       4802, 4280, 4208, 4082.

Câu 3

 Viết

a) Số bé nhất có ba chữ số;

b) Số bé nhất có bốn chữ số;

c) Số lớn nhất có ba chữ số; 

d) Số lớn nhất có bốn chữ số.

Phương pháp giải:

– Số bé nhất có ba hoặc bốn chữ số thì giá trị của chữ số hàng trăm hoặc hàng nghìn phải bằng 1; các chữ số của hàng còn lại bằng 0.

– Số lớn nhất có ba hoặc bốn chữ số thì giá trị của các chữ số trong từng hàng bằng 9.

Lời giải chi tiết:

a) Số bé nhất có ba chữ số là : 100.

b) Số bé nhất có bốn chữ số: 1000.

c) Số lớn nhất có ba chữ số : 999.

d) Số lớn nhất có bốn chữ số: 9999. 

Câu 4

a) Trung điểm của đoạn thẳng AB ứng với số nào ?

b4a tr 101 sach toan 3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

b) Trung điểm của đoạn thẳng CD ứng với số nào ?

h103 tr 101 sgk t3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

– Xác định độ dài của đoạn thẳng AB.  

– Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa AB và chia AB thành hai đoạn bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

a) Độ dài đoạn thẳng AB là 600.

Vì 600 : 2 = 300 nên trung điểm của đoạn thẳng AB ứng với số 300.

b) Đoạn thẳng CD dài 4000.

Vì 4000 : 2 = 2000 mà tính từ gốc 0 nên trung điểm của đoạn thẳng CD ứng với số 3000.

b4 tr 101 sach toan 3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

  Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button