Môn toán

Bài 1, 2, 3 trang 100 SGK Toán 3

Câu 1

Điền dấu <, > hoặc = vào chỗ trống:

a) 1942….998                  b)  9650…9651

    1999…2000                      9156….6951

    6742….6722                     1965….1956

    900 + 9…9009                  6591…6591

Phương pháp giải:

– Tính giá trị của vế có phép tính cộng.

– So sánh:

+) Các số có ít chữ số hơn thì có giá trị bé hơn.

+) Các số có cùng số chữ số thì so sánh các cặp số cùng hàng lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

a) 1942 > 998                 b)  9650 < 9651

   1999 < 2000                     9156 > 6951

   6742 > 6722                     1965  > 1956

   900 + 9 < 9009                6591 = 6591

Câu 2

Điền dấu <, > hoặc = vào chỗ trống:

a) 1 km ..985m               b) 60 phút…1 giờ

   600 cm…6m                   50 phút….1 giờ

   797mm…1m                   70 phút…1 giờ

Phương pháp giải:

– Đổi các vế về cùng một đơn vị.

– So sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) 1 km > 985 m (vì 1 km = 1000m , mà 1000m > 985 m)

    600 cm = 6 m

    797 mm < 1 m (vì 1 m = 1000 mm, mà 797 mm < 1000 mm)

b) 60 phút = 1 giờ

   50 phút < 1 giờ

   70 phút > 1 giờ

Câu 3

a) Tìm số lớn nhất trong các số : 4375, 4735, 4537, 4753.

b) Tìm số bé nhất trong các số : 6091, 6190, 6901, 6019.

Phương pháp giải:

So sánh các cặp chữ số cùng hàng, kể từ trái sang phải rồi tìm số có giá trị lớn nhất hoặc bé nhất.

Lời giải chi tiết:

a) Vì 4375 < 4537 < 4735 < 4753 nên số lớn nhất trong các số đã cho là: 4753.

b) Vì 6019 < 6091 < 6190 < 6901 nên số bé nhất trong các số đã cho là: 6019.

 Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button