Môn toán

Bài 1, 2, 3 trang 95 SGK Toán 3

Câu 1

Đọc các số: \(7800; 3690; 6504; 4081; 5005\) ( theo mẫu).

Mẫu: \(7800\) đọc là bảy nghìn tám trăm.

Phương pháp giải:

Đọc số có bốn chữ số lần lượt từ hàng nghìn đến hàng đơn vị.

Lời giải chi tiết:

+ \(3690\) đọc là ba nghìn sáu trăm chín mươi.

+ \(6504\) đọc là sáu nghìn năm trăm linh tư

+ \(4081\) đọc là bốn nghìn không trăm tám mươi mốt

+ \(5005\) đọc là năm nghìn không trăm linh năm.

Câu 2

Số?

b2 tr 95 sach toan 3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Đếm xuôi các số liên tiếp, bắt đầu từ số đầu tiên rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

b2a tr 95 sach toan 3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Câu 3

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) \(3000, 4000, 5000, …,…,…\).

b) \(9000, 9100, 9200,…,…,…\).

c)  \(4420, 4430, 4440,…,…,…\).

 

Phương pháp giải:

a) Đếm xuôi các số tròn nghìn, bắt đầu từ 3000 rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

b) Đếm xuôi các số tròn trăm, bắt đầu từ 9000 rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

c) Đếm xuôi các số tròn chục, bắt đầu từ 4420 rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) \(3000; 4000; 5000; 6000; 7000; 8000\).

b) \(9000; 9100; 9200; 9300; 9400; 9500\).

c) \(4420; 4430; 4440; 4450; 4460; 4470\).

  Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button