Môn toán

Bài 1, 2, 3 trang 98 SGK Toán 3

Câu 1

Trong hình bên:

b1 tr 98 sach toan 3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

a)   Ba điểm thẳng hàng là ba điểm nào ?

b)    M là điểm ở giữa hai điểm nào ?

       N là điểm ở giữa hai điểm nào ?

       O là điểm ở giữa hai điểm nào ?

Phương pháp giải:

– Xác định 3 điểm cùng nằm trên một đoạn thẳng trong hình đã cho.

– Quan sát hình vẽ rồi xác định điểm M; N; O nằm giữa hai điểm nào.

Lời giải chi tiết:

a) A, M ,B là ba điểm thẳng hàng

    M, O, N là ba điểm thẳng hàng

   C, N, D là ba điểm thẳng hàng

b) M là điểm ở giữa hai điểm A và B.

    N là điểm nằm giữa hai điểm C và D.

    O là điểm ở giữa hai điểm M và N.

Câu 2

 Câu nào đúng, câu nào sai ?

a) O là trung điểm của đoạn thẳng AB

b) M  là trung điểm của đoạn thẳng CD.

c) H là trung điểm của đoạn thẳng  EG.

d) M là điểm ở giữa hai điểm C và D.

e) H là điểm ở giữa hai điểm E và G.

b2 tr 98 sach toan 3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

– Nhớ lại kiến thức về điểm nằm giữa và trung điểm của một đoạn thẳng để xác định nhận xét đã cho là đúng hay sai.

O là trung điểm của đoạn thẳng AB thì:

– O nằm giữa hai điểm A và B.

– Độ dài đoạn thẳng AO = OB.

Lời giải chi tiết:

a) Đúng

b) Sai. Vì M chưa nằm giữa hai điểm C và D.

c) Sai. Vì độ dài đoạn thẳng EH khác độ dài đoạn thẳng HG.

d) Sai. Vì ba điểm A; M; D chưa thẳng hàng.

e) Đúng

Câu 3

Nêu tên trung điểm của các đoạn thẳng BC, GE, AD, IK.

b3 tr 98 sach toan 3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

 

Phương pháp giải:

– Nhớ lại kiến thức về trung điểm của một đoạn thẳng để tìm lời giải.

M là trung điểm của đoạn thẳng AB thì:

+ M nằm giữa hai điểm A và B.

+ Độ dài đoạn thẳng AM = MB.

Lời giải chi tiết:

I là trung điểm của đoạn thẳng BC (vì B, I, C thẳng hàng và BI = IC)

K là trung điểm của đoạn thẳng GE (vì G, K, E thẳng hàng và GK = KE)

O là trung điểm của đoạn thẳng  AD (vì A, O, D thẳng hàng và AO = OD)

O là trung điểm của đoạn thẳng IK (vì I, O, K thẳng hàng và IO = OK).

 Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button