Hóa học

Bài 1 trang 39 SGK Hóa học 9

Đề bài

Có những loại phân bón hóa học: \({(N{H_4})_2}S{O_4},{\rm{ }}C{a_3}{(P{O_4})_2},{\rm{ }}Ca{({H_2}P{O_4})_2},\)

\({\rm{ }}{(N{H_4})_2}HP{O_4},{\rm{ }}KN{O_3}.\)

a) Hãy cho biết tên hóa học của những phân bón nói trên.

b) Hãy sắp xếp những phân bón này thành 2 nhóm phân bón đơn và phân bón kép.

c) Trộn những phân bón nào với nhau ta được phân bón kép \(NPK\)?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

a) Đọc tên = tên cation + tên gốc anion

b) phân bón đơn: là phân bón chỉ chứa 1 nguyên tố dinh dưỡng

+ Phân đạm: chỉ chứa nguyên tố N

+ phân lân: chỉ chứa nguyên tố P

+ phân kali: chỉ chứa nguyên tố K

– phân bón kép: là loại phân chứa từ 2 nguyên tố dinh dưỡng trở lên

c) Ta trộn phân phân bón đơn chứa nguyên tố N, P, K theo một tỉ lệ nhất định.

Lời giải chi tiết

a) KCl: kali clorua

NH4NO3: amoni nitrat

NH4Cl:  amoni clorua

(NH4)2SO4: amoni sunfat

Ca3(PO4)2:  canxi photphat

Ca(H2PO4)2: canxi đihidrophotphat

(NH4)2HPO4: điamoni hiđrophotphat

KNO­3: kali nitrat

b)

-Nhóm phân bón dạng đơn

+ phân đạm: NH4NO,NH4Cl, (NH4)2SO4

+ phân lân: Ca3(PO4)2, Ca(H2PO4)2

+ phân kali: KCl

– Nhóm phân bón dạng kép: (NH4)2HPO,KNO­3

c) Để có phân bón kép NPK ta trộn các phân bón NH4NO, (NH4)2HPOvà KCl theo một tỉ lệ nhất định

loigiaihay.com

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button