Hóa học

Bài 1 trang 58 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1

Đề bài

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Muối tác dụng với axit luôn tạo ra chất khí.

B. Muối tác dụng với bazơ luôn tạo ra kết tủa.

C. Một số muối bị nhiệt phân.

D. Muối tác dụng với muối có thể tạo ra chất khí.

Lời giải chi tiết

This post: Bài 1 trang 58 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1

Muối tác dụng với axit tạo thành muối mới và axit mới

Ví dụ:

\(\eqalign{
& BaC{l_2}\,\, + \,\,\,{H_2}S{O_4}\,\,\, \to \,\,\,BaS{O_4}\, \downarrow \,\,\, + \,\,\,2HCl \cr
& CaC{O_3}\,\,\, + \,\,\,2HCl\,\,\,\, \to \,\,\,CaC{l_2}\,\, + \,\,\,C{O_2}\, \uparrow \,\, + \,\,{H_2}O \cr} \) 

\(KCl\,\,\,\, + \,\,\,\,\,HN{O_3}\,\,\, \to \) không phản ứng

⇒ Muối tác dụng với axit có thể tạo thành kết tủa, khí, không phản ứng

⇒ Phát biểu A sai

Muối tác dụng với bazơ tạo thành muối mới và bazơ mới

Ví dụ:

\(CuS{O_4}\,\, + \,\,\,2KOH\,\,\, \to \,\,\,Cu{(OH)_2}\,\,\, + \,\,\,{K_2}S{O_4}\,\)

\(KCl\,\, + \,\,\,NaOH\,\, \to \) không xảy ra

⇒ Phát biểu B sai

Một số muối bị nhiệt phân

⇒ Phát biểu C đúng

Muối tác dụng với muối tạo thành hai muối mới

⇒ Phát biểu D sai

Vậy chọn đáp án C

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Hóa học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button