Hóa học

Bài 11.3, 11.4 trang 18 SBT hóa học 11

Câu 11.3.

Trong dãy nào sau đây, tất cả các muối đều ít tan trong nước?

A. AgNO3, Na3PO4, CaHPO4, CaSO4

B. AgI, CuS, BaHPO4, Ca3(PO4)2

C. AgCl, PbS, Ba(H2PO4)2, Ca(NO3)2

D. AgF, CuSO4, BaCO3, Ca(H2PO4)2

Phương pháp giải:

This post: Bài 11.3, 11.4 trang 18 SBT hóa học 11

Dựa vào bảng tính tan để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Tất cả các muối đều ít tan trong nước : AgI, CuS, BaHPO4, Ca3(PO4)2

=> Chọn B

Câu 11.4.

Trong dãy nào sau đây,  tất cả các muối đều dễ tan trong nước ?

A. Ba(NO3)2, (NH4)3PO4, CaHPO4.

B. Na3PO4, Ba(H2PO4)2, (NH4)2HPO4

C. NH4H2PO4, Al(NO3)3, BaHPO4

D. AgNO3, BaCl2, Ca3(PO4)2

Phương pháp giải:

This post: Bài 11.3, 11.4 trang 18 SBT hóa học 11

Dựa vào bảng tính tan để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Trong các dãy trên Na3PO4, Ba(H2PO4)2, (NH4)2HPO4 đều là các muối dễ tan trong nước.

=> Chọn B

 Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Hóa học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button