Hóa học

Bài 16.4 trang 24 SBT hóa học 11

Đề bài

Hoàn thành các phương trình hoá học sau :

(1) \(C{O_2} + Mg\) \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) 

(2) \(C{O_2} + CaO \to \)

(3) \(C{O_{2(dư)}} + Ba{(OH)_2} \to \)

(4) \(C{O_2} + {H_2}O \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} \)

(5) \(C{O_2} + CaC{O_3} + {H_2}O \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} \)

(6) \(C{O_2} + {H_2}O\) \(\xrightarrow[{diep\,\,luc}]{{anh\,\,sang}}\) \({C_6}{H_{12}}{O_6}\) + ?

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Xem lại lí thuyết về hợp chất của Cacbon Tại đây để tìm chất thích hợp.

This post: Bài 16.4 trang 24 SBT hóa học 11

Lời giải chi tiết

(1) \(C{O_2} + Mg\) \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) \(2MgO + C\)

(2) \(C{O_2} + CaO \to \) \(CaC{O_3}\)

(3) \(C{O_{2(dư)}} + Ba{(OH)_2} \to \) \(Ba{(HC{O_3})_2}\)

(4) \(C{O_2} + {H_2}O \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} \) \({H_2}C{O_3}\)

(5) \(C{O_2} + CaC{O_3} + {H_2}O \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} \) \(Ca{(HC{O_3})_2}\)

(6) \(C{O_2} + {H_2}O\) \(\xrightarrow[{diep\,\,luc}]{{anh\,\,sang}}\) \({C_6}{H_{12}}{O_6}\) + \(6{O_2}\)

 Bklearning.edu.vn 

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Hóa học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button