Hóa học

Bài 16,1, 16.2 trang 23 SBT hóa học 11

Câu 16.1.

Nhận xét nào sau đây đúng?

A. CO và CO2 đều là chất khí không màu, không mùi, không vị và nặng hơn không khí.

B. CO và CO2 đều dễ hóa lỏng.

C. CO và CO2 đều là oxit của phi kim vì vậy chúng đều là oxit axit.

D. Bằng phản ứng hóa học có thể biến đổi CO thành CO2 và cũng có thể biến đổi CO2 thành CO.

Phương pháp giải:

This post: Bài 16,1, 16.2 trang 23 SBT hóa học 11

Xem lại lí thuyết về hợp chất của Cacbon Tại đây.

Lời giải chi tiết:

A. Sai vì CO nhẹ hơn không khí.

B. Sai vì  CO khó hóa lỏng.

C. Sai vì CO là oxit trung tính.

=> Chọn D.

Câu 16.2.

Cần thêm ít nhất bao nhiêu ml dung dịch Na2CO3 0,15M vào 25 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,02M để làm kết tủa hoàn toàn ion nhôm dưới dạng Al(OH)3 ? Biết rằng phản ứng cho thoát ra khí CO2.  

A. 15ml   B. 10ml   C. 20ml   D. 12ml

Phương pháp giải:

This post: Bài 16,1, 16.2 trang 23 SBT hóa học 11

PTHH: 3Na2CO3 + Al2(SO4)3 + 3H2O \( \to \) 2Al(OH)3\( \downarrow \) + 3CO2 + 3Na2CO4 

Tính theo PTHH => \({V_{N{a_2}C{O_3}}}\)

Lời giải chi tiết:

3Na2CO3 + Al2(SO4)3 + 3H2O \( \to \) 2Al(OH)3\( \downarrow \) + 3CO2 + 3Na2CO4 

3 mol           1 mol

x mol           0,025.0,02 mol

\( \Rightarrow \) x = 0,0015 mol

\({V_{N{a_2}C{O_3}}} = \dfrac{{0,0015}}{{0,15}} = 0,01(l) = 10ml\)

 Bklearning.edu.vn 

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Hóa học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button