Hóa học

Bài 17.4 trang 25 SBT hóa học 11

Đề bài

Hoàn thành các phương trình hóa học sau ( ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có ) :

This post: Bài 17.4 trang 25 SBT hóa học 11

1. \(Si + {X_2} \to \)

\({X_2}\) là \({F_2},C{l_2},B{{\rm{r}}_2}.\)

2. \(Si + {O_2} \to \)

3. \(Si + Mg \to \)

4. \(Si + KOH + ? \to {K_2}Si{O_3} + ?\)

5. \(Si{O_2} + NaOH \to \)

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Xem lại lí thuyết về Silic Tại đây.

Lời giải chi tiết

1. \(Si + 2{F_2} \to Si{F_4}\)

\(Si + 2C{l_2}\) \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) \(SiC{l_4}\)

\(Si + 2B{r_2}\) \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) \(SiB{r_4}\)

2. \(Si + {O_2}\) \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) \(Si{O_2}\)

3. \(Si + 2Mg\) \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) \(M{g_2}Si\)

4. \(Si + 2KOH + {H_2}O \to {K_2}Si{O_3} + 2{H_{2 \uparrow }}\)

5. \(Si{O_2} + 2NaOH\) \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) \(N{a_2}Si{O_3} + {H_2}O\)

 Bklearning.edu.vn 

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Hóa học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button