Hóa học

Bài 17.6 trang 25 SBT hóa học 11

Đề bài

Có a gam hỗn hợp X gồm Si và Al tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 1,792 lít hiđro. Mặt khác, cũng lượng hỗn hợp X như trên khi tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 0,672 lít hiđro.

Tính a, biết rằng các thể tích khí đều được đo ở đktc và Al tác dụng với dung dịch NaOH theo phản ứng :

2Al + 2NaOH + 2H2O \( \to \) 2NaAlO2 + 3H2\( \uparrow \)

This post: Bài 17.6 trang 25 SBT hóa học 11

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

PTHH:

\(Si + 2NaOH + {H_2}O \to N{a_2}Si{O_3} + 2{H_{2 \uparrow }}\) (1)

\(2Al + 2NaOH + 2{H_2}O \to 2NaAl{O_2} + 3{H_{2 \uparrow }}\) (2)

\(2Al + 6HCl \to 2AlC{l_3} + 3{H_{2 \uparrow }}\) (3)

Theo (3) : \({n_{Al}} = \dfrac{2}{3}.{n_{{H_2}}} \) => khối lượng Al trong X 0,02.27 = 0,54 (g).

Theo (2) : \({n_{{H_2}}} = \dfrac{3}{2}.{n_{Al}}\)

Theo (1) : \({n_{Si}} = \dfrac{1}{2}.{n_{{H_2}}} \)=> khối lượng Si trong X

=> \(a = {m_{Al}} + {m_{Si}} \)

Lời giải chi tiết

– Si và Al phản ứng với dung dịch NaOH :

\(Si + 2NaOH + {H_2}O \to N{a_2}Si{O_3} + 2{H_{2 \uparrow }}\) (1)

\(2Al + 2NaOH + 2{H_2}O \to 2NaAl{O_2} + 3{H_{2 \uparrow }}\) (2)

– Khi X tác dụng với HCl, chỉ có Al tham gia phản ứng : 

\(2Al + 6HCl \to 2AlC{l_3} + 3{H_{2 \uparrow }}\) (3)

Theo (3) : \({n_{Al}} = \dfrac{2}{3}.{n_{{H_2}}} = \dfrac{2}{3}.\dfrac{{0,672}}{{22,4}} = 0,02(mol)\)

Khối lượng Al trong hỗn hợp X là : 0,02.27 = 0,54 (g).

Theo (2) : \({n_{{H_2}}} = \dfrac{3}{2}.{n_{Al}} = \dfrac{3}{2}.0,02 = 0,03(mol)\)

Theo (1) : \({n_{Si}} = \dfrac{1}{2}.{n_{{H_2}}} = \dfrac{1}{2}.(\dfrac{{1,792}}{{22,4}} – 0,03) = 0,025(mol)\)

Khối lượng Si trong hỗn hợp X là : 0,025.28 = 0,7 (g)

\(a = {m_{Al}} + {m_{Si}} = 0,54 + 0,7 = 1,24(g)\)

 Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Hóa học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button