Hóa học

Bài 19.1, 19.2 trang 26 SBT hóa học 11

Câu 19.1.

Cacbon phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây ?

A. Na2O, NaOH, HCl

This post: Bài 19.1, 19.2 trang 26 SBT hóa học 11

B. Al, HNO3 đặc, KClO3    

C. Ba(OH)2, Na2CO3, CaCO3                     

D. NH4Cl, KOH, AgNO3

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Cacbon Tại đây

Lời giải chi tiết:

Cacbon phản ứng với Al, HNO3 đặc, KClO3    

=> Chọn B.

Câu 19.2.

Silic phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây ?

A. CuSO4, SiO2, H2SO4 loãng   

B. F2, Mg, NaOH

C. HCl, Fe(NO3)3, CH3COOH    

D. Na2SiO3, Na3PO4, NaCl

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Silic Tại đây.

Lời giải chi tiết:

Silic phản ứng với F2, Mg, NaOH

=> Chọn B.

 Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Hóa học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button