Môn toán

Bài 25. Điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng

HĐ1

Bài 1 (trang 98 SGK Toán 2 tập 1)

1621242397 mpuq Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

a) Kể tên các điểm trong hình vẽ.

b) Kể tên các đoạn thẳng trong hình vẽ.

Phương pháp giải:

a) Điểm thường được kí hiệu bằng dấu chấm và tên điểm được viết bằng chữ in hoa.

b) Đoạn thẳng là đoạn nối hai điểm lại với nhau. Tên đoạn thẳng được viết bằng chữ in hoa.

Lời giải chi tiết:

a) Các điểm có trong hình vẽ là điểm A, điểm B, điểm C, điểm D, điểm H, điểm G.

b) Các đoạn thẳng có trong hình vẽ là AB, CD.

Bài 2

Kể tên các đoạn thẳng trong mỗi hình vẽ sau:

1621242397 m1oh Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Quan sát kĩ hình vẽ rồi kể tên các đoạn thẳng có trong mỗi hình.

Đoạn thẳng là đoạn nối hai điểm lại với nhau. Tên đoạn thẳng được viết bằng chữ in hoa.

Lời giải chi tiết:

a) Các đoạn thẳng có trong hình vẽ là NM, MP, NP.

b) Các đoạn thẳng có trong hình vẽ là AB, BC, DC.

Bài 3

Tìm số thích hợp.

Dùng thước đo độ dài đoạn thẳng (theo mẫu).

a) Mẫu:

1621242397 azp5 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Đoạn thẳng AB dài 5 cm.

b)

1621242397 h1um Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Đoạn thẳng MN dài  1 o trong 2 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM cm.

Đoạn thẳng PQ dài  1 o trong 2 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCMcm.

Phương pháp giải:

Cách đo độ dài của một đoạn thẳng: Đặt thước kẻ dọc theo đoạn thẳng, một đầu của đoạn thẳng trùng với vạch số 0 ghi trên thước, đầu kia trùng với vạch số mấy ghi trên thước thì đó chính là số đo độ dài của đoạn thẳng cần đo.

Lời giải chi tiết:

b) Đoạn thẳng MN dài 7 cm.

  Đoạn thẳng PQ dài 9 cm.

HĐ2

Bài 1 (trang 100 SGK Toán 2 tập 1)

1621242397 jnyk Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

a) Kể tên các đường thẳng trong hình vẽ.

b) Kể tên các đường cong trong hình vẽ.

Phương pháp giải:

Xem lại về hình dạng của đường thẳng, đường cong rồi kể tên các đường thẳng, đường cong trong hình vẽ.

Lời giải chi tiết:

a) Các đường thẳng có trong hình vẽ là: đường thẳng BC, đường thẳng DE.

b) Các đường cong có trong hình vẽ là đường cong \(x\), đường cong \(y\).

Bài 2

Câu nào đúng, câu nào sai?

1621242397 g4s9 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Trong hình vẽ trên:

a) Ba điểm A, B, C thẳng hàng.  1 o trong 2 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

b) Ba điểm D, E, G thẳng hàng.  1 o trong 2 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Ba điểm thẳng hàng là ba điểm cùng nằm trên một đường thẳng (hoặc một đoạn thẳng).

Lời giải chi tiết:

a) Ba điểm A, B, C thẳng hàng.  1653646356 526 1 o trong d Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

b) Ba điểm D, E, G thẳng hàng.  1653646356 35 1 o trong s Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bài 3

Kể tên ba điểm thẳng hàng có trong hình vẽ.

1621242397 4a0k Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

– Ba điểm thẳng hàng là ba điểm cùng nằm trên một đường thẳng (hoặc một đoạn thẳng)

– Quan sát hình vẽ rồi kể tên ba điểm thẳng hàng có trong hình vẽ.

Lời giải chi tiết:

Ba điểm thẳng hàng có trong hình vẽ là:

– Ba điểm A, H, M thẳng hàng.

– Ba điểm B, M, C thẳng hàng.

Bài 4

Tìm một đường thẳng, một đường cong và ba cây thẳng hàng có trong hình dưới đây.

1621242397 lcfz Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Quan sát kĩ hình vẽ và xem lại hình dạng của đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng để tìm một đường thẳng, một đường cong và ba cây thẳng hàng có trong hình vẽ đã cho.

Lời giải chi tiết:

1621242397 oiyo Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button