Môn toán

Bài 26. Đường gấp khúc. Hình tứ giác

Bài 1 (trang 103 SGK Toán 2 tập 1)

Kể tên các đường gấp khúc trong mỗi hình vẽ sau: 

1621242471 pmft Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ rồi kể tên các đường gấp khúc trong mỗi hình vẽ.

Lời giải chi tiết:

a) Đường gấp khúc ABC.

b) Đường gấp khúc DEGH.

Bài 2

Có mấy hình tứ giác?

1621242471 vypd Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Quan sát kĩ hình vẽ và dựa vào hình dạng của hình tứ giác để đếm các hình tứ giác trong hình vẽ.

Lời giải chi tiết:

Trong hình vẽ có 4 hình tứ giác được đánh số như sau:

1621242471 athe Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bài 3

Tính độ dài đường gấp khúc ABCD.

1621242471 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bài giải

Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

1 o trong 3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM + 1 o trong 3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM + 1 o trong 3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM = 1 o trong 3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM (cm)

Đáp số: 1 o trong 3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM cm.

Phương pháp giải:

Độ dài đường gấp khúc ABCD là tổng độ dài các đoạn thẳng AB, BC và CD.

Lời giải chi tiết:

Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

5 + 4 + 4 = 13 (cm)

Đáp số: 13 cm.

LT

Bài 1 (trang 104 SGK Toán 2 tập 1)

a) Tìm hai đồ vật có dạng đường gấp khúc.

b) Tìm hai đồ vật có dạng hình tứ giác.

1621242472 1qn8 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Quan sát kĩ hình vẽ và dựa vào hình dạng của đường gấp khúc, hình tứ giác để tìm đồ vật có dạng đường gấp khúc hoặc hình tứ giác trong hình vẽ.

Lời giải chi tiết:

a) Hai đồ vật có dạng đường gấp khúc được khoanh tròn như sau:

1621242472 kpfm Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

b) Hai đồ vật có dạng hình tứ giác được khoanh tròn như sau:

1621242472 dwel Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Lưu ý: Có nhiều đồ vật có dạng hình tứ giác, học sinh có thể tùy chọn các đồ vật có dạng hình tứ giác khác nhau.

Bài 2

Trong mỗi hình dưới đây có mấy hình tứ giác?

1621242472 udtv Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Quan sát kĩ hình vẽ và dựa vào hình dạng của hình tứ giác để đếm các hình tứ giác trong hình vẽ.

Lời giải chi tiết:

Các hình tứ giác trong mỗi hình được đánh số như sau:

1621242472 akdb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Vậy:

a) Hình a có 1 hình tứ giác.

b) Hình b có 3 hình tứ giác.

c) Hình c có 2 hình tứ giác.

Bài 3

Rô-bốt, Việt và Mai chạy qua một bãi cỏ theo ba đường như hình vẽ.

1621242472 9nhb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

a) Đọc tên đường chạy của mỗi bạn.

b) Bạn nào chạy qua bãi cỏ theo đường gấp khúc?

c) Đường chạy của bạn nào gồm hai đoạn thẳng?

   Đường chạy của bạn nào gồm ba đoạn thẳng?

Phương pháp giải:

– Quan sát hình vẽ rồi đọc tên đường chạy của mỗi bạn.

– Xem lại hình dạng của đường gấp khúc để tìm đường chạy nào là đường gấp khúc và số đoạn thẳng có trong đường gấp khúc đó.

Lời giải chi tiết:

a) Đường chạy của Rô-bốt là đường thẳng AB.

   Đường chạy của Việt là đường gấp khúc CDEG.

   Đường chạy của Mai là đường gấp khúc HIK.

b) Việt và Mai chạy qua bãi cỏ theo đường gấp khúc.

c) Đường chạy của Mai gồm hai đoạn thẳng.

   Đường chạy của Việt gồm 3 đoạn thẳng.

Bài 4

Tính độ dài đường gấp khúc ABC và MNPQ.

1621242472 jqdb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

a) Độ dài đường gấp khúc ABC là tổng độ dài các đoạn thẳng AB và BC.

b) Độ dài đường gấp khúc MNPQ là tổng độ dài các đoạn thẳng MN, NP và PQ.

Lời giải chi tiết:

a) Độ dài đường gấp khúc ABC là:

               3 + 6 = 9 (cm)

                           Đáp số: 9 cm.

b) Độ dài đường gấp khúc MNPQ là:

             4 + 4 + 4 = 12 (cm)

                           Đáp số: 12 cm.

Bài 5

Đường gấp khúc nào dài hơn?

1621242472 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ, đếm xem độ dài mỗi đường gấp khúc bằng mấy cạnh ô vuông nhỏ, sau đó so sánh để tìm đường gấp khúc nào dài hơn.

Lời giải chi tiết:

Đường gấp khúc màu hồng gồm 6 cạnh ô vuông nhỏ.

Đường gấp khúc màu xanh gồm 7 cạnh ô vuông nhỏ.

Do đó: Độ dài đường gấp khúc màu hồng bằng 6 lần cạnh ô vuông nhỏ.

Độ dài đường gấp khúc màu xanh bằng 7 lần cạnh ô vuông nhỏ.

Mà: 7 > 6.

Vậy đường gấp khúc màu xanh dài hơn.

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button