Môn toán

Bài 28 : Phép chia hết và phép chia có dư

Bài 1

Tính rồi viết (theo mẫu) :

b1 tr36 vbt t3 t1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM  

25 : 5              42 : 2             99 : 3

b1b tr37 vbt t3 t1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

30 : 4             38 : 5            49 : 6

c) 26 : 3          32 : 4           60 : 6              55 : 5 

Phương pháp giải:

Đặt tính và tính phép chia và trình bày theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

b1a tr36 vbt t3 t1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM 

b1bc tr37 vbt t3 t1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM 

Bài 2

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

b2 tr37 vbt t3 t1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

– Kiểm tra cách đặt tính và tính của các phép chia.

– Điền Đ hoặc S vào ô trống thích hợp.

Lời giải chi tiết:

b21 tr37 vbt t3 t1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM 

Bài 3

Viết tiếp số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm :

b3 tr37 vbt t3 t1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Trong phép chia có dư, số bị chia bằng thương nhân với …………… rồi cộng với …………… 

Phương pháp giải:

 – Phép chia có số bị chia là a; số chia là b; thương là c và số dư là r thì em luôn có a = c x b + r.

Lời giải chi tiết:

b31 tr37 vbt t3 t1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Trong phép chia có dư, số bị chia bằng thương nhân với số chia rồi cộng với số dư.  

 Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button