Hóa học

Bài 3 trang 68 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1

Đề bài

Nhận biết các chất rắn sau:

a) Sắt, đồng, natri, đồng oxit.

b) Natri cacbonat, canxi cacbonat, canxi clorua, natri clorua.

Lời giải chi tiết

This post: Bài 3 trang 68 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1

a)  Cho nước vào các chất rắn

+ Chất rắn tan trong nước là Na

\(2Na\,\, + \,\,2{H_2}O\,\, \to \,\,2NaOH\,\, + \,{H_2} \uparrow \)

+ Các chất rắn không tan trong nước là: Fe, Cu, Cuo

Cho dung dịch axit clohidric vào các chất: Fe, Cu, Cuo

+ Chất rắn không tan là Cu

+ Chất rắn tan, thu được dung dịch xanh lam là CuO

\(CuO\,\, + \,\,2HCl\,\,\, \to \,\,\,\,CuC{l_2}\,\, + \,\,\,{H_2}O\)

+ Chất rắn tan, thu được dung dịch xanh nhạt và có khí thoát ra là Fe

\(Fe\,\, + \,\,\,2HCl\,\,\, \to \,\,\,\,\,FeC{l_2}\,\, + \,\,\,{H_2} \uparrow \)

b) Cho dung dịch axit clohidric vào các chất rắn

+ Chất rắn tan và có khí thoát ra là Na2CO3 và CaCO3

\(\eqalign{
& N{a_2}C{O_3}\,\, + \,\,2HCl\,\, \to \,\,\,2NaCl\,\, + \,\,C{O_2}\, \uparrow \,\,\, + \,\,{H_2}O \cr
& CaC{O_3}\,\,\, + \,\,2HCl\,\, \to \,\,\,CaC{l_2}\,\, + \,\,\,C{O_2}\, \uparrow \,\,\, + \,\,{H_2}O \cr} \) 

+ Chất rắn chỉ tan là CaCl2 và NaCl (thực chất CaCl2 và NaCl tan trong nước của dung dịch axit clohidric)

+ Nhận biết Na2CO3 và CaCO3

Cho nước vào các chất rắn

+ Chất rắn tan là Na2CO3

+ Chất rắn không tan là CaCO3

Nhận biết CaCl2 và NaCl: Cho dung dịch K2CO3 vào các chất

+ Chất thu được kết tủa trắng là CaCl2

\({K_2}C{O_3}\,\, + \,\,\,CaC{l_2}\,\,\, \to \,\,\,\underbrace {CaC{O_3}}_{\text{trắng}} \downarrow \,\,\, + \,\,2KCl\)

+ Chất không có hiện tượng gì là NaCl

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Hóa học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button