Hóa học

Bài 4 trang 158 SGK Hóa học 9

Đề bài

Từ tinh bột người ta sản xuất ra rượu etylic theo hai giai đoạn sau:

a) (-C6H10O5-)n \(\xrightarrow[axit]{+ H_{2}O}\) C6H12O6 hiệu suất 80%

b) C6H12O6 \(\xrightarrow[30 – 35^{0}C]{men}\) C2H5OH hiệu suất 75%

Hãy viết phương trình hóa học theo các giai đoạn trên. Tính khối lượng rượu etylic thu được từ một tấn tinh bột.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Phương trình phản ứng hóa học:

\({( – {C_6}{H_{10}}{O_5} – )_n} + n{H_2}O \to n{C_6}{H_{12}}{O_6}\)

         1 mol                                    1 mol

\( \to\) 162n tấn (-C6H10O5-)n tạo ra 180n tấn C6H12O6

Vì hiệu suất là 80% nên khối lượng glucozơ thu được từ 1 tấn tinh bột là \(\dfrac{{180.n}}{{162.n}}.\dfrac{{80}}{{100}} = \dfrac{8}{9}\)

Phương trình phản ứng tạo rượu etylic:

\({C_6}{H_{12}}{O_6} \to 2{C_2}{H_5}OH + 2C{O_2}\)

   1 mol                                      2 mol

   \(\dfrac{8}{9}\)tấn                                      ? tấn

\( \to\) 180 tấn C6H12O6 tạo ra 2.46 = 92 tấn C2H5OH

Vì hiệu suất 75% nên khối lượng rượu etylic thu được là \(\dfrac{8}{9}.\dfrac{{92}}{{180}}.\dfrac{{75}}{{100}} = 0,34\) tấn

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button