Hóa học

Bài 42.3 Trang 52 SBT Hóa học 9

Đề bài

A, B, C là ba hiđrocacbon khi đốt cháy đều thu được số mol khí CO2 bằng hai lần số mol hiđrocacbon đem đốt. Biết :

A không làm mất màu dung dịch brom.

Một mol B tác dụng được tối đa với 1 mol brom.

Một mol C tác dụng được tối đa với 2 mol brom.

Hãy xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của A, B, C.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Dựa vào sản phẩm cháy nhận thấy 3 hiđrocacbon đều có 2 nguyên tử C. A không làm mất màu nước brom nên không có liên kết π, 1 mol B + 1 mol brom => B có 1 π; 1 mol C + 2 mol brom => C có 2 π.

This post: Bài 42.3 Trang 52 SBT Hóa học 9

Lời giải chi tiết

Gọi công thức của ba hiđrocacbon đó là : CxHy, CaHb, CnHm.

Khi đốt ta có :

\({C_x}{H_y} + \left( {x + \dfrac{{y}}{{4}}} \right){O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow xC{O_2} + \dfrac{{y}}{{2}}{H_2}O\)

\({C_n}{H_m} + \left( {n + \dfrac{{m}}{{4}}} \right){O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow nC{O_2} + \dfrac{{m}}{{2}}{H_2}O\)

\({C_a}{H_b} + \left( {a + \dfrac{{b}}{{4}}} \right){O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow aC{O_2} + \dfrac{{b}}{{2}}{H_2}O\)

Vì số mol CO2 tạo ra bằng 2 lần số mol hiđrocacbon đem đốt. Vậy theo phương trình hoá học của phản ứng cháy

—–> x = a = n = 2.

Mặt khác : A không làm mất màu nước brom —> không có liên kết đôi hoặc ba. Vậy A là CH3 – CH3.

1 mol B chỉ tác dụng tối đa với 1 mol brom —–> có 1 liên kết đôi.

Vậy B là CH2 = CH2.

1 mol C tác dụng tối đa với 2 mol brom   ——> có liên kết ba.

Vậy C là CH \( \equiv \) CH.

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Hóa học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button