Hóa học

Bài 42.4 Trang 52 SBT Hóa học 9

Đề bài

Hiđrocacbon X có công thức phân tử là C4H10

a)  Viết các công thức cấu tạo của X.

b)  Biết X có phản ứng thế với clo (clo thế hiđro ở vị trí bất kì) khi có ánh sáng. Hãy viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra khi cho X tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ 1 : 1 về số mol để tạo ra C4H9Cl.

c) Viết các công thức cấu tạo có thể có của C4H9Cl

This post: Bài 42.4 Trang 52 SBT Hóa học 9

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Viết phương trình hóa học xảy ra. Phản ứng giữa C4H10 và Cl2 là phản ứng thế, thay 1 nguyên tử Cl bằng 1 nguyên tử H.

Lời giải chi tiết

a) Công thức cấu tạo của X có thể là: 

\(C{H_3} – C{H_2} – C{H_2} – C{H_3}\) hoặc

1656339964 231 capture 2 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

b) Phản ứng thế của X với clo theo tỷ lệ 1:1 khi chiếu sáng:

\({C_4}{H_{10}} + C{l_2}\buildrel {a/s} \over\longrightarrow {C_4}{H_9}Cl + HCl\)

c) Vì nguyên tử clo có thể thay thế nguyên tử hidro ở vị trí bất kì trong X nên;

+ Nếu X là \(C{H_3} – C{H_2} – C{H_2} – C{H_3}\) , công thức cấu tạo của C4H9Cl có thể là:

\(C{H_3} – C{H_2} – C{H_2} – C{H_2} – Cl\) hoặc 

\(\eqalign{& C{H_3} – C{H_2} – CH – C{H_3} \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,| \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,Cl \cr} \)

+ Nếu X là \(\eqalign{& C{H_3} – CH – C{H_3} \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,| \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,C{H_3} \cr} \), thì công thức cấu tạo của C4H9Cl có thể là:

\(\eqalign{& C{H_3} – CH – C{H_2}Cl \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,| \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,C{H_3} \cr} \) hoặc 

 b424hh9 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Hóa học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button