Hóa học

Bài 42.4 Trang 58 SBT hóa học 8

Đề bài

Làm bay hơi 300 g nước ra khỏi 700 g dung dịch muối 12%, nhận thấy có 5 g muối tách khỏi dung dịch bão hoà. Hãy xác định nồng độ phần trăm của dung dịch muối bão hoà trong điều kiện thí nghiệm trên.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

+) Tính \({m_{ct}}\)

+) Tính khối lượng muối có trong dung dịch bão hòa.

+) Tính \({m_{dd}}\)

+) Áp dụng công thức tính nồng độ C% => nồng độ phần trăm của dung dịch muối bão hoà.

Lời giải chi tiết

Tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối bão hoà:

– Khối lượng muối có trong dung dịch ban đầu là :

\({m_{ct}} = \dfrac{{12 \times 700}}{{100}} = 84(g)\)

– Khối lượng muối có trong dung dịch bão hoà là :

                \(84 – 5 = 79 (g)\)

– Khối lượng dung dịch muối sau khi làm bay hơi nước là :

\({m_{{\rm{dd}}}} = 700 – (300 + 5) = 395(g)\)

– Nồng độ phần trăm của dung dịch bão hoà là :

\(C\%  = \dfrac{{100\%  \times 79}}{{395}} = 20\% \)

 Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button