Môn toán

Bài 44 : Luyện tập

Bài 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 5m 3dm = ……… dm

    9m 2dm = ………… dm

    8dm 1cm = ………. cm

b) 7m 12cm = …… cm

    4m 5cm = ………. cm

    3m 2dm = ………. cm 

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức : 1dm = 10cm; 1m = 100cm rồi đổi các số về cùng một đơn vị đo.

Lời giải chi tiết:

a) 5m 3dm = 53dm 

    9m 2dm = 92dm

    8dm 1cm = 81cm

b) 7m 12cm = 712cm

    4m 5cm = 405cm

    3m 2dm = 320cm

Bài 2

 Tính :

a) 25dam + 42dam

    83hm – 75hm

    13km ⨯ 5 

b) 672m + 314m

    475dm – 56dm

    48cm : 6 

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép tính với các số rồi viết đơn vị đo vào sau kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

a) 25dam + 42dam = 67dam

    83hm – 75hm = 8hm

    13km ⨯ 5 = 65km

b) 672m + 314m = 986m

    475dm – 56dm = 419dm

    48cm : 6 = 8cm

Bài 3

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số đo độ dài nhỏ hơn 5m 15cm là :

A. 505cm           B. 515cm          C. 550cm             D. 551cm. 

Phương pháp giải:

– Đổi 5m 15cm về số có đơn vị xăng-ti-mét.

– So sánh rồi chọn đáp án đúng nhất.

Lời giải chi tiết:

Ta có : 5m 15cm = 515cm

Mà 505cm < 515cm.

Chọn đáp án A. 505cm.

Bài 4

Ba bạn An, Bình, Cường thi ném bóng. An ném xa 4m 52cm, Bình ném xa 450cm, Cường ném xa 4m 6dm. Hỏi :

a) Ai ném được xa nhất ?

b) Cường ném được xa hơn An bao nhiêu xăng-ti-mét ? 

Phương pháp giải:

– Đổi các số về cùng đơn vị đo xăng-ti-mét.

– So sánh rồi trả lời các câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Đổi 4m 52 cm = 452cm     ;        4m6dm = 460cm

Ta có 450m < 452cm < 460 cm

a) Vậy Cường ném xa nhất.

b) Cường ném xa hơn An số xăng-ti-mét là:

        460 – 452 = 8 (cm)

                 Đáp số : a) Cường ném xa nhất

                              b) 8cm. 

 Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button