Môn toán

Bài 52 trang 25 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

a) Tính nhẩm bằng cách nhân thừa số này, chia thừa số kia cho cùng một số thích hợp:

\(14 . 50\);              \(16 . 25\).

b) Tính nhẩm bằng cách nhân cả số bị chia và số chia với cùng một số thích hợp:

 \(2100 : 50\);             \( 1400 : 25\).

c) Tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất \((a + b) : c = a : c + b : c\) (trường hợp chia hết):

\(132 : 12\);              \( 96 : 8\). 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

a) Chọn số \(a\) thích hợp để nhân thừa số này, chia thừa số kia cho \(a\).

b) Chọn số \(b\) thích hợp để nhân cả số bị chia và số chia với \(b\).

c) Áp dụng tính chất \((a + b) : c = a : c + b : c\)

Lời giải chi tiết

a) \(14 . 50 = (14 : 2).(50 . 2) = 7 . 100 = 700;\)

    \(16 . 25 = (16 : 4).(25 . 4) = 4 . 100 = 400.\)

b) \(2100 : 50 = (2100 . 2) : (50 . 2) \)\(\;= 4200 : 100 = 42;\)

    \(1400 : 25 = (1400 . 4) : (25 . 4) \)\(\;= 5600 : 100 = 56.\)

c) \(132 : 12 = (120 + 12) : 12 \)\(\;= 120 : 12 + 12 : 12 \)\(\;= 10 + 1 = 11\) (ta đã phân tích:  \(132 = 120 +12\))

\(96 : 8 = (80 + 16) : 8 = 80 : 8 + 16 : 8\)\(\; = 10 + 2 = 12\) (ta đã phân tích: \(96=80+16\)).

Hoặc \(96:8= (88 + 8) : 8\) (tách \(96\) thành \(88 + 8).\)

\(= 88:8 + 8:8 = 11 + 1 = 12.\) 

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button