Vật lý

Bài 6 trang 70 SGK Vật lí 10

Đề bài

Trái Đất hút Mặt Trăng với một lực bằng bao nhiêu? Cho biết khoảng cách giữa Mặt Trăng và Trái Đất là R = 38. 107m, khối lượng của Mặt Trăng m = 7,37.1022 kg, khối lượng của Trái Đất M = 6,0.1024kg.

Video hướng dẫn giải

This post: Bài 6 trang 70 SGK Vật lí 10

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Hệ thức của định luật vạn vật hấp dẫn: \({F_{hd}} = G{{{m_1}{m_2}} \over {{r^2}}}\)

trong đó: m1, mlà khối lượng của hai chất điểm, r là khoảng cách giữa chúng, G = 6,67.10-11 N.m2/kglà hằng số hấp dẫn.

Lời giải chi tiết

Trái Đất hút Mặt Trăng với một lực bằng:

\({F_{hd}} = G{{{m_1}{m_2}} \over {{r^2}}} = {6,67.10^{ – 11}}.{{{{7,37.10}^{22}}{{.6.10}^{24}}} \over {{{\left( {{{38.10}^7}} \right)}^2}}} \)\(= {2,04.10^{20}}N\)

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Vật lý

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button