Môn toán

Bài 68 trang 35 SGK Toán 6 tập 2

Đề bài

Tính:

a) \( \displaystyle {3 \over 5} – {-7 \over {10}} – {{13} \over { – 20}}\)

b) \( \displaystyle {3 \over 4} + {{ – 1} \over 3} – {5 \over {18}}\)

c) \( \displaystyle {3 \over {14}} – {5 \over { – 8}} + {{ – 1} \over 2}\)

d) \( \displaystyle {1 \over 2} + {1 \over { – 3}} + {1 \over 4} – {{ – 1} \over 6}\)

Video hướng dẫn giải

This post: Bài 68 trang 35 SGK Toán 6 tập 2

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Muốn trừ một phân số cho một phân số, ta cộng số bị trừ với số đối của số trừ

Lời giải chi tiết

a) \( \displaystyle {3 \over 5} – {{ – 7} \over {10}} – {{13} \over {-20}}\)\( \displaystyle = {3 \over 5} + {7 \over {10}} + {{13} \over {20}} \)\( \displaystyle = {{3.4} \over {5.4}} + {{7.2} \over {10.2}} + {{13} \over {20}} \)

\( \displaystyle = {{12 + 14 + 13} \over {20}} = {{39} \over {20}}\)

b) \( \displaystyle \frac{3}{4} + \frac{{ – 1}}{3} – \frac{5}{{18}} \)\( \displaystyle = \frac{{3.9}}{{36}} + \frac{{ – 1.12}}{{36}} + \frac{{ – 5.2}}{{36}} \)

\( \displaystyle = \frac{{27 – 12 – 10}}{{36}} = \frac{5}{{36}}\)

c) \( \displaystyle \frac{3}{{14}} – \frac{5}{{ – 8}} + \frac{{ – 1}}{2} = \frac{3}{{14}} + \frac{5}{8} + \frac{{ – 1}}{2} \)\( \displaystyle = \frac{{12}}{{56}} + \frac{{35}}{{56}} + \frac{{ – 28}}{{56}} \)

\( \displaystyle = \frac{{12 + 35 – 28}}{{56}} = \frac{{19}}{{56}}\) 

d)  \( \displaystyle \frac{1}{2} + \frac{1}{{ – 3}} + \frac{1}{4} – \frac{{ – 1}}{6} \)\( \displaystyle = \frac{1}{2} + \frac{{ – 1}}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} \) 

\( \displaystyle = \frac{6}{{12}} + \frac{{ – 4}}{{12}} + \frac{3}{{12}} + \frac{2}{{12}} \)\( \displaystyle = \frac{{6 – 4 + 3 + 2}}{{12}} = \frac{7}{{12}}\)

Đáp số: \( \displaystyle a){{39} \over {20}};b){5 \over {36}};c){{19} \over {56}};d){7 \over {12}}\)

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Môn toán

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button