Câu 1. Trang 47 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12
Đề bài

Hãy liệt kê các thao tác cơ bản khi làm việc với bảng. 

Lời giải chi tiết

Các thao tác cơ bản khi làm việc với bảng.

– Cập nhật dữ liệu:

+ Thêm (Add): Nháy nút New Record (>*);

+ Chỉnh sửa (Edit): Ở chế độ hiển thị trang dữ liệu của bảng có thể sửa giá trị các bản ghi hiện thời;

+ Xóa (Delete) bản ghi hiện thời: Nháy nút (>x);

l12 h8 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

– Sắp xếp và lọc dữ liệu: sắp tăng, giảm theo trường (ở chế độ hiển thị trang dữ liệu của bảng), lọc ra các bản ghi thỏa mãn một số điều kiện (có hai cách: lọc theo ô dữ liệu đang chọn, lọc theo mẫu).

l12 h9 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

– Tìm kiếm đơn giản: Tìm kiếm các bản ghi có giá trị của một trường (hoặc một phần của trường) là một cụm từ nào đó.

l12 h10 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

– Thay thế.

– In dữ liệu.

Bklearning.edu.vn

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *