Hóa học

Câu 4 trang 147 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Đốt cháy hoàn toàn một mẫu hiđrocacbon người ta thấy thể tích hơi nước sinh ra gấp 1, 2 lần thể tích cacbonic (đo trong cùng điều kiện). Biết rằng hiđrocacbon đó chỉ tạo thành 1 dẫn xuất monoclo duy nhất. Hãy xác định công thức cấu tạo của nó.

Lời giải chi tiết

Hiđrocacbon cháy tạo \({n_{{H_2}O}} = 1,2{n_{C{O_2}}} \Rightarrow {n_{{H_2}O}} > {n_{C{O_2}}} \Rightarrow \) Hiđrocacbon đó là ankan. Đặt công thức tổng quát của hiđrocacbon là \({C_n}{H_{2n + 2}}\)

 1659074292 763 42 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Ta có \({n_{{H_2}O}} = 1,2{n_{C{O_2}}} \Rightarrow \left( {n + 1} \right) = 1,2.n \Rightarrow n = 5\)

Công thức phân tử: \({C_5}{H_{12}}\)

Công thức cấu tạo của hiđrocacbon:

 41 2 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button