Tiếng việt

Chính tả – Tuần 12 trang 55

Câu 1

Điền iê, yê hoặc ya vào chỗ trống trong đoạn văn sau:

Related Articles

    Đêm đã khu… .Bốn bề …n tĩnh. Ve đã lặng …n vì mỏi mệt và gió cũng thôi trò chu…n cùng cây. Nhưng từ gian nhà nhỏ vẫn vẳng ra t…ng võng kẽo kẹt, t…´ng mẹ ru con.

Lời giải chi tiết:

This post: Chính tả – Tuần 12 trang 55

    Đêm đã khuya. Bốn bề n tĩnh. Ve đã lặng yên vì mệt và gió cũng thôi trò chuyện cùng cây. Nhưng từ gian nhà nhỏ vẫn vẳng ra tiếng võng kẽo kẹt, tiếng mẹ ru con.

Câu 2

a) Viết vào chỗ trống những tiếng bắt đầu bằng gi, bằng r mà em tìm được trong bài thơ Mẹ (Tiếng Việt 2, tập một, trang 101):

gi: ……………………………………

r: ……………………………………..

b) Viết vào chỗ trống những tiếng có dấu hỏi, dấu ngã mà em tìm được trong bài thơ Mẹ:

dấu hỏi: ……………………………

dấu ngã: ……………………………

Lời giải chi tiết:

This post: Chính tả – Tuần 12 trang 55

a) 

gi: gió, giấc

r: rồi, ru

b) 

dấu hỏi: cả, chẳng, ngủ, của

dấu ngã: cũng, vẫn, kẽo, võng, những, đã

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Tiếng việt

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button