Tiếng anh

Communication – Unit 2. Monkeys Are Amazing! – Tiếng Anh 6 – Explore English

Do you know

DO YOU KNOW?

This post: Communication – Unit 2. Monkeys Are Amazing! – Tiếng Anh 6 – Explore English

This lizard is really small. It is the size of a coin. Where is it from?

a. Madagascar

b. Thailand

c. Brazil

1624263134 oovn Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

BẠN CÓ BIẾT?

Loài thằn lằn này thật sự bé. Nó chỉ bằng một đồng xu. Nó đến từ đâu?

a. Madagascar

b. Thái Lan

c. Bra-xin

Lời giải chi tiết:

a. Madagascar

Communication

Communication

Play a true-false game. Work in pairs. Take turns to describe an animal.

Student A: Say two true sentences and one false sentence

Student B: Guess the false sentence.

A: Tigers are orange and black.

B: That’s true!

A: Tigers are from Africa.

B: That’s false! They’re from Asia!

1624263135 85bl Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Chơi một trò chơi đúng-sai. Làm việc theo cặp. Lần lượt miêu tả một con vật.

Học sinh A: Nói hai câu đúng và một câu sai.

Học sinh B: Đoán câu sai.

A: Hổ có màu cam và đen.

B: Đúng vậy!

A: Hổ đến từ Châu Phi.

B: Sai! Chúng đến từ Châu Á!

Lời giải chi tiết:

A: Frogs live both on land and in water.

(Ếch sống cả trên cạn và dưới nước.)

B: That’s true!

(Đúng vậy.)

A: Frogs are smaller than tigers.

(Ếch nhỏ hơn hổ.)

B: That’s true.

(Đúng vậy.)

A: Frogs fly very high.

(Ếch bay rất cao.)

B: That’s false. Frogs don’t fly.

(Sai. Ếch không bay được.)

Từ vựng

1. tiger gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

2. asia gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

3. coin gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Tiếng anh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button