Hóa học

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 3 – Chương 5 – Hóa học 9

Đề bài

Câu 1 (3 điểm): Trình bày phương pháp tách hỗn hợp gồm rượu etylic và axit axetic.

Câu 2 (3 điểm): Cho 0,1 mol CH3COOH tác dụng với 0,15 mol CH3CH2OH thu được 0,05 mol CH3COOC2H5. Tính hiệu suất phản ứng.

Câu 3 (4 điểm): Phân tích 7,8 gam một hợp chất hữu cơ người ta thu được 13,44 lít khí CO2 (đo ở đktc) và 5,4 gam nước.

a) Xác định công thức đơn giản nhất.

b) Tìm công thức phân tử biết rằng ở điều kiện tiêu chuẩn 1 lít hơi chất này cân được 3,482 gam.

(Cho H = 1, C = 12, O = 16)

Lời giải chi tiết

This post: Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 3 – Chương 5 – Hóa học 9

Câu 1:

Tách hỗn hợp gồm rượu etylic và axit axetic.

Cho hỗn hợp tác dụng với NaOH (dư)

CH3COOH + NaOH \(\to\) CH3COONa + H2O

Chưng cất để ngưng tụ hơi rượu. Bã rắn cho tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng.

2CH3COONa + H2SO4 \(\to\) 2CH3COOH + Na2SO4

Chưng cất để lấy axit axetic.

(Cách thức thực hiện 1 điểm, phương pháp 2 điểm)

Câu 2:

CH3COOH + C2H5OH \(\to\) CH3COOC2H5 + H2O (H2SO4 đặc, t0)

Rượu etylic dư, nếu phản ứng hoàn toàn thì số mol este là 0,1 mol.

Hiệu suất phản ứng là: \( = \dfrac{0,05}{0,1}.100\%  = 50\% .\)

Câu 3:

a) Công thức đơn giản nhất:

\(\eqalign{  & {m_C} = {{13,44.12} \over {22,4}} = 7,2gam  \cr  & {m_H} = {{5,4} \over 9} = 0,6gam  \cr  & {m_O} = 7,8 – (7,2 + 0,6) = 0  \cr  & {n_C}:{n_H} = {{7,2} \over {12}}:0,6 = 1:1 \cr} \)

\( \Rightarrow \) Công thức đơn giản nhất: CH

b) Công thức phân tử: M = 3,482.22,4 = 78

(CH)n \( \Rightarrow \) M = 13n = 78 \( \Rightarrow \) n = 6. Ta có CTPT là: C6H6.

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Hóa học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button