Tiếng anh

Getting Started – Unit 2. My House – Tiếng Anh 6 – Global Success

Bài 1

Video hướng dẫn giải

A look inside

(Nhìn vào bên trong)

1. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

ac1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM


Mi: Wow! Your room looks so big, Nick.

Nick: It’s Elena’s room. She’s my sister.

Mi: I see. Is there a TV behind you?

Nick: Yes, there is. Where do you live, Mi?

Mi: I live in a town house. And you?

Nick: I live in a country house. Who do you live with?

Mi: My parents and younger brother. We’re moving to a flat next month!

Nick: Are you?

Mi: Yes. My aunt lives near there, and I can play with my cousin.

Nick: Are there many rooms in your new flat?

Mi: Yes, there are. There’s a living room, three bedrooms, a kitchen and two bathrooms.

Phương pháp giải:

Tạm dịch hội thoại:

Mi: Chà! Căn phòng của anh to thật, Nick à.

Nick: Đó là phòng của Elena. Đấy là chị của mình.

Mi: Ra vậy. Có TV phía sau bạn không?

Nick: Vâng, có. Mi sống ở đâu vậy?

Mi: Mình sống trong một ngôi nhà phố. Còn bạn?

Nick: Mình sống trong một ngôi nhà nông thôn. Bạn sống với ai?

Mi: Bố mẹ và em trai. Chúng mình sẽ chuyển sang một căn hộ vào tháng tới!

Nick: Thật á?

Mi: Ừm. Dì của mình sống gần đó, và mình có thể chơi với anh họ của mình.

Nick: Có nhiều phòng trong căn hộ mới của bạn không?

Mi: Vâng, có. Có một phòng khách, ba phòng ngủ, một nhà bếp và hai phòng tắm.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Which family members does Mi talk about? Put a tick (✓).

(Mi kể về những thành viên gia đình nào? Đánh dấu vào.)

act2 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

1. parents

2. sister

 

3. brother

 

4. aunt

 

5. cousin

 

Lời giải chi tiết:

1. parents

(bố mẹ)

2. sister

(chị/ em gái)

 

3. brother

(anh/ em trai)

4. aunt

(dì/ cô)

5. cousin

(anh/ chị/ em họ)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Read the conversation again. Complete each sentence with ONE word.

(Đọc lại bài hội thoại. Hoàn thành mỗi câu với MỘT từ.)

1. Elena is Nick’s…………… .

2. There is…………. a in Elena’s room.

3. Now Mi lives in a…………. house.

4. Nick lives in a…………. house.

5. Mi’s new flat has……….. bedrooms.

Lời giải chi tiết:

1. sister

2. TV

3. town

4. country

5. three

1. Elena is Nick’s sister.

(Elena là chị gái của Nick.)

2. There is TV a in Elena’s room.

(Có một cái tivi trong phòng của Elena.)

3. Now Mi lives in a town house.

(Hiện tại Mi sống ở một ngôi nhà trong thị trấn.)

4. Nick lives in a country house.

(Nick sống trong một ngôi nhà ở nông thôn.)

5. Mi’s new flat has three bedrooms.

(Nhà mới của Mi có 3 phòng ngủ.)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4. Complete the word web. Use the words from the conversation and the ones you know.

(Hoàn thành mạng lưới từ. Sử dụng các từ trong bài hội thoại và những từ em biết.)

1623139507 dkk9 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Lời giải chi tiết:

– country house: nhà ở nông thôn

– castle: lâu đài       

– dormitory: nhà tập thể, khu kí túc xá

– villa: biệt thự       

– cottage: nhà tranh

– farmhouse: trang trại

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5. Work in groups. Ask your friends where they live.

(Làm việc theo nhóm. Hỏi bạn em nơi các bạn sống.)

A: Where do you live? 

(Bạn sống ở đâu?)

B: I live in a flat. 

(Mình sống trong căn hộ.)

Lời giải chi tiết:

A: Where do you live? 

(Bạn sống ở đâu?)

B: I live in a palace. 

(Mình sống trong cung điện.)

Từ vựng

1. country house1595042645 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

2. castle gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM     

3. dormitory gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

4. villa gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM  

5. cottage gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

6. farmhouse gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

7. room gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

8. sister gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

9. town house1595043415 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

10. arent gb 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

11. brother gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

12. flat gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

13. cousin gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

14. living room1595042998 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

15. bedroom gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

16. kitchen gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

17. bathroom gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

18. aunt gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

19.hall gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button