Sinh học

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 81 SBT Sinh học 11

Câu 1

1. Biến thái là sự thay đổi

A. đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí trong quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật.

B. về hình thái, cấu tạo và sinh lí trong quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật.

C. đột ngột về hình thái, cấu tạo trong quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật.

D. đột ngột về hình thái, sinh lí trong quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết sinh trưởng và phát triển ở động vật

Lời giải chi tiết:

Biến thái là sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí trong quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật.

Chọn A

Câu 2

2. Ở động vật, phát triển qua biến thái không hoàn toàn có đặc điểm là

A. phải qua 2 lần lột xác.

B. con non gần giống con trưởng thành,

C. qua 3 lần lột xác.

D. con non giống con trưởng thành.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết sinh trưởng và phát triển ở động vật

Lời giải chi tiết:

Ở động vật, phát triển qua biến thái không hoàn toàn có đặc điểm là con non gần giống con trưởng thành,

Chọn B

Câu 3

3. Ở động vật, phát triển qua biến thái không hoàn toàn có đặc điểm là

A. có hoặc không qua lột xác.

B. con non giống hoàn toàn con trưởng thành,

C. không qua lột xác.

D. con non khác hoàn toàn con trưởng thành.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết sinh trưởng và phát triển ở động vật

Lời giải chi tiết:

Ở động vật, phát triển qua biến thái không hoàn toàn có đặc điểm là  con non khác hoàn toàn con trưởng thành

Chọn D

Câu 4

4. Phát triển không qua biến thái có đặc điểm

A. không phải qua lột xác.

B. ấu trùng giống con trưởng thành,

C. con non khác con trưởng thành.

D. phải qua 1 lần lột xác.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết sinh trưởng và phát triển ở động vật

Lời giải chi tiết:

Phát triển không qua biến thái có đặc điểm không phải qua lột xác.

Chọn A

Câu 5

5. Phát triển qua biến thái hoàn toàn có đặc điểm

A. con non gần giống con trưởng thành.

B. phải trải qua nhiều lần lột xác

C. ấu trùng khác con trưởnơ thành.

D. không qua lột xác.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết sinh trưởng và phát triển ở động vật

Lời giải chi tiết:

Phát triển qua biến thái hoàn toàn có đặc điểm ấu trùng khác con trưởnơ thành

Chọn C

 Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button