Sinh học

Hãy xác định kết quả của những phép lai sau: P : Hoa đỏ (AA ) x hoa trắng (aa)

Đề bài

– Hãy xác định kết quả của những phép lai sau:

    P: Hoa đỏ (AA ) x hoa trắng (aa)
    P: Hoa đỏ (Aa) x hoa trắng (aa)

– Làm thế nào để xác định được kiểu gen mang tính trạng trội?

– Điền từ thích hợp vào những chỗ trống của câu sau?

Phép lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng ……… cần xác định …… với cá thể mang tính trạng …………. Nếu kết quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen …………, còn nếu kết quả phép lai là phân tính thì cá thể đó có kiểu gen ……………….

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Xem lại Lai phân tích

Lời giải chi tiết

– Xác định kết quả các phép lai 

Phép lai 1:

P: AA (hoa đỏ )    x    aa(hoa trắng)
G:     A ………………….a
F1: 100% Aa ( hoa đỏ)

Phép lai 2 :

P: Aa(hoa đỏ) x aa (hoa trắng)
G:   A,a…………….a
F1: 50% Aa(đỏ) ; 50% aa(trắng)

– Để xác định kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội (chưa xác định kiểu gen A_), ta phải thực hiện phép lai phân tích, nghĩa là lai nó với cá thể mang tính trạng lặn (aa). Nếu kết quả phép lai là:

      + 100% cá thể mang tính trạng trội, thì đối tượng có kiểu gen đồng hợp trội (AA).

      + Phân tính theo tỉ lệ: 1 trội: 1 lặn thì đối tượng có kiểu gen dị hợp (Aa).

– Phép lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với những cá thể mang tính trạng lặn. Nếu kết quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp, còn nếu kết quả phép lai là phân tính thì cá thể đó có kiểu gen dị hợp.

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Sinh học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button