Tiếng anh

Intonation: Word stress – 3d. Everyday English – Unit 3: All about food – Tiếng Anh 6 – Right on!

Intonation

Intonation: Word stress

This post: Intonation: Word stress – 3d. Everyday English – Unit 3: All about food – Tiếng Anh 6 – Right on!

5. Listen and underline the stressed syllables. Then listen again and repeat.

(Nghe và gạch dưới các âm tiết được nhấn trọng âm. Sau đó nghe và lặp lại.)


Each word below has got one stress. We only stress vowels, e.g. orange.

(Mỗi từ bên dưới đều có 1 trọng âm. Chúng ta chỉ nhấn trọng âm vào các nguyên âm, ví dụ: orange.)

 

  • apple
  • chicken
  • cereal
  • tomato
  • pepper
  • onion
  • coffee
  • lemon

 

Lời giải chi tiết:

apple

chicken

cereal

tomato

pepper

onion

coffee

lemon

Từ vựng

1. baking powder1624961350 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

2. g gramme gram1624961413 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

3. ml millitre1624961552 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

4. tsp teaspoon1624961506 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

5. tbsp tablespoon1624961462 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Tiếng anh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button