Tiếng anh

Lesson 1 – Unit 10 trang 64,65 SGK Tiếng Anh lớp 3

Bài 1

1. Look, listen and repeat. 

(Nhìn, nghe và lặp lại.)

1653897352 72 51 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

a) What do you do at break time, Mai? – I play badminton.

(Bạn làm gì vào giờ giải lao vậy Mai? Mình chơi cầu lông.)

b) And what about you, Phong? – I play football.

(Còn bạn thì sao, Phong? Mình chơi đó bóng.)

Bài 2

2. Point and say. 

(Chỉ và nói.)

1653897352 255 52 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Lời giải chi tiết:

a) What do you do at break time? – I play football.

(Bạn làm gì vào giờ giải lao? – Mình chơi bóng đá.)

b) What do you do at break time? – I play basketball.

(Bạn làm gì vào giờ giải lao? – Mình chơi bóng rổ.)

c) What do you do at break time? – I play chess.

(Bạn làm gì vào giờ giải lao? – Mình chơi cờ.)

d) What do you do at break time? – I play table tennis.

(Bạn làm gì vào giờ giải lao? Mình chơi bóng bàn.)

Bài 3

3. Let’s talk. 

(Chúng ta cùng nói.)

Lời giải chi tiết:

+ What do you do at break time? – I play football.

(Bạn làm gì vào giờ giải lao? – Mình chơi bóng đá.)

+ What do you do at break time? – I play basketball.

(Bạn làm gì vào giờ giải lao? – Mình chơi bóng rổ.)

+ What do you do at break time? – I play chess.

 

(Bạn làm gì vào giờ giải lao? – Mình chơi cờ.)

+ What do you do at break time? – I play table tennis.

(Bạn làm gì vào giờ giải lao? – Mình chơi bóng bàn.)

+ What do you do at break time? – I play badminton.

(Bạn làm gì vào giờ giải lao? – Mình chơi cầu lông.)

Bài 4

4. Listen and tick. 

(Nghe và đánh dấu chọn.)

1653897353 722 53 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Tony: What do you do at break time?

    Mai: I play badminton.

2. Linda: What do you do at break time?

    Mai: I play basketball.

3. Mai: What do you do at break time?

    Nam: I play table tennis.

Lời giải chi tiết:

1. b                     2. b                3. a

Bài 5

5. Read and write. 

(Đọc và viết.)

1653897353 753 54 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Xin chào. Mình tên là Nam. Đây là những người bạn của mình, Quân, Mai, Linda, Tony và Phong. Vào giờ giải lao, chúng mình chơi những trò chơi và môn thể thao khác nhau. Quân và mình chơi cờ. Mai và Phong chơi bóng bàn. Linda và Tony chơi cầu lông.

Lời giải chi tiết:

1. Quan and Nam play chess.

(Quân và Nam chơi cờ.)

2. Mai and Phong play table tennis.

(Mai và Phong chơi bóng bàn.)

3. Linda and Tony play badminton.

(Linda và Tony chơi cầu lông.)

Bài 6

6. Write about you. 

(Viết về bạn.)

Lời giải chi tiết:

What do you do at break time? – I play football.

(Bạn làm gì vào giờ nghỉ giải lao? – Mình chơi đá bóng.)

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button