Tiếng anh

Lesson 2 – Unit 10 trang 66,67 SGK Tiếng Anh lớp 3

 

Bài 1

1. Look, listen and repeat. 

(Nhìn, nghe và lặp lại.)

1653898914 398 55 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

a) Do you like badminton, Linda? – Yes, I do.

(Bạn có thích cầu lông không Linda? – Vâng, tôi thích.)

b) Do you like hide-and-seek, Tom? – No, I don’t. I like basketball. – OK. Let’s play it now.

(Bạn có thích chơi trốn tìm không Tom? – Không, tôi không thích. Tôi thích bóng rổ. – Được. Bây giờ chúng ta cùng chơi bóng rổ.)

Bài 2

2. Point and say. 

(Chỉ và nói.)

1653898914 113 56 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Lời giải chi tiết:

a) Do you like skipping? – Yes, I do.

(Bạn có thích nhảy dây không? – Vâng, tôi thích.)

b) Do you like skating? – Yes, I do.

(Bạn có thích trượt pa-tanh không? – Vâng, tôi thích.)

c) Do you like hide-and-seek? – No, I don’t.

(Bạn có thích chơi trốn tìm không? – Không, tôi không thích.)

d) Do you like blind man’s bluff? – No, I don’t.

(Bạn có thích chơi bịt mắt bắt dê không? – Không, tôi không thích.)

Bài 3

3. Let’s talk. 

(Chúng ta cùng nói.)

Lời giải chi tiết:

+ Do you like skipping? – Yes, I do. / No, I don’t.

(Bạn có thích nhảy dây không? – Vâng, tôi thích. / Không, tôi không thích.)

+ Do you like skating? – Yes, I do. / No, I don’t.

(Bạn có thích trượt pa-tanh không? – Vâng, tôi thích. / Không, tôi không thích.)

+ Do you like hide-and-seek? – Yes, I do. / No, I don’t.

(Bạn có thích chơi trốn tìm không? – Vâng, tôi thích. / Không, tôi không thích.)

+ Do you like blind man’s bluff? – Yes, I do. / No, I don’t.

(Bạn có thích chơi bịt mắt bắt dê không? – Vâng, tôi thích. / Không, tôi không thích.)

Bài 4

4. Listen and number

(Nghe và điền số.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Nam: What do you do at break time?

     Linda: I play badminton.

     Nam: Do you like it?

     Linda: Yes, I do.

2. Tony: What do you do at break time?

    Phong: I play blind man’s bluff.

    Tony: Do you like it?

    Phong: Yes, I do.

3. Tom: Do you like hide-and-seek?

   Nam: Yes, I do.

   Tom: Do you play it at break time?

   Nam: Sure, I do.

4. Linda: Do you like table tennis?

   Mai: No, I don’t. I like skipping.

   Linda: Do you skip at break time?

   Mai: Sure, I do.

Lời giải chi tiết:

a. 4       b. 2        c. 1      d. 3

Bài 5

5. Read and write.

(Đọc và viết.)

1653898914 284 63 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Xin chào. Mình là Phong. Bây giờ, mình ở trường cùng với các bạn. Mình thích bóng bàn. Vào giờ giải lao, Nam và mình chơi bóng bàn. Quân và Tony không thích chơi bóng bàn. Họ thích chơi cờ. Mai và Linda không thích chơi cờ hay bóng bàn. Họ thích chơi cầu lông.

1. Phong và Nam thích gì?

2. Tony và Quân thích gì?

3. Mai và Linda thích gì?

Lời giải chi tiết:

1. They like table tennis.

(Họ thích bóng bàn.)

2. They like chess.

(Họ thích cờ.)

3. Mai and Linda like badminton.

(Mai và Linda thích cầu lông.)

Bài 6

6.  Let’s sing

(Chúng ta cùng hát.)

Hide-and-seek

Hide, hide, hide-and-seek!

Let’s play hide-and-seek.

Where is Tony?

Where is Mary?

I can’t find you all!

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Chơi trốn tìm

Trốn, trốn, trốn tìm!

Nào chúng ta cùng chơi trốn tìm.

Tony ở đâu?

Mary ở đâu?

Mình không thể tìm tất cả các bạn!

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button