Tiếng anh

Lesson Four: Numbers – Unit 6 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

Bài 1

1. Write the missing words and numbers.

(Viết các từ và các số còn thiếu.)

41 6 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Lời giải chi tiết:

41 key Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bài 2

2. Count and write the number.

(Đếm và viết số.)

42 6 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Lời giải chi tiết:

42 key 3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bài 3

3. Count and write the word.

(Đếm và viết từ.)

43 6 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Lời giải chi tiết:

43 key 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

eighteen: 18

fourteen: 14

sixteen: 16

twenty: 20

twelve: 12

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button