Tiếng anh

Lesson Three: Sounds and letters – Unit 5 – I go to school by bus.

Bài 1

1. Trace the correct sound.

(Đồ âm đúng.)

31 5 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Lời giải chi tiết:

1. queen – q

2. pen – p

3. nurse – n

4. orange – o

Bài 2

2. Write.

(Viết.)

322 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Lời giải chi tiết:

1. lollipop (kẹo mút)

2. lion (sư tử)

3. orange (quả cam)

4. queen (nữ hoàng)

Bài 3

3. Read and write the letters n and p.

(Đọc và viết các chữ cái n và p)

33 6 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Lời giải chi tiết:

The lion has a lollipop.

(Con sư tử có môt cây kẹo mút.)

Bài 4

4. Write the capital or small letters.

(Viết hoa hoặc viết thường.)

34 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Lời giải chi tiết:

Aa  Bb  Cc  Dd  Ee  Ff  Gg  Hh  Ii  JKk  Ll  Mm  NOo  Pp  Qq

Bklearning.edu.vn

 

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button