Tiếng anh

Lesson Two: Grammar and song – Unit 5 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

Bài 1

1. Connect the dots in the three pictures. Then read and match.

(Kết nối các dấu chấm trong 3 hình. Sau đó đọc và nối.)

21 4 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

on: ở trên

under: ở dưới

in: ở trong

Lời giải chi tiết:

1. Rosy’s under the tree.

(Rosy ở dưới cái cây.)

2. Billy’s in the goal.

(Billy ở trong khung thành.)

3. Tim’s on the slide

(Tim ở trên cầu trượt.)

Bài 2

2. Ask and answer.

(Hỏi và trả lời.)

22 5 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Lời giải chi tiết:

1. Where’s Rosy?

(Rosy ở đâu?)

She’s under the tree.

(Cô ấy ở dưới cái cây.)

2. Where’s Billy?

(Billy ở đâu?)

He’s in the goal.

(Anh ấy ở trong khung thành.)

3. Where’s Tim?

(Tim ở đâu?)

He’s on the slide.

(Anh ấy ở trên cầu trượt.)

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button