New Words – Lesson 1 – Unit 1. Home – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Video hướng dẫn giải

a

Video hướng dẫn giải

a. Number the pictures. Listen and repeat.

(Đánh số các bức tranh. Nghe và lặp lại.)


1. pool              2. balcony              3. garage              4. yard              5. gym              6. apartment                           

 

1624413154 brzb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

– pool: hồ bơi

– balcony: ban công

– garage: nhà để xe

– yard: sân

– gym: phòng tập thể hình

– apartment: căn hộ

Lời giải chi tiết:

A – 1

B – 6

C – 5

D – 2

E – 3

F – 4

b

Video hướng dẫn giải

b. Talk about your home using the new words and three other words you know.

(Nói về nhà của em sử dụng các từ mới và ba từ khác mà em biết.)

– My house has a yard.

(Nhà tôi có một cái sân.)

– There’s a gym in my apartment.

(Có một phòng tập thể hình trong căn hộ của tôi.)

Phương pháp giải:

Three other words are garden, rooms, furniture.

(Ba từ khác là vườn, các phòng, nội thất.)

Lời giải chi tiết:

– My house has a balcony.

(Nhà của tôi có một cái ban công.)

– There is a pool in my garden.

(Có một cái hồ bơi trong vườn.)

– My house has a garage.

(Nhà tôi có một nhà để xe. )

– There are six rooms and a lot of furniture in my house.

(Trong nhà tôi có 6 phòng và nhiều đồ nội thất.)

Bklearning.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *