Tiếng anh

Preview – Unit 2. Monkeys Are Amazing! – Tiếng Anh 6 – Explore English

Bài A

A. Listen. Number the animals.

This post: Preview – Unit 2. Monkeys Are Amazing! – Tiếng Anh 6 – Explore English

(Nghe. Đánh số các động vật.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài B

B. Match. Write the words in the box under the animals. Listen and check.

(Nối. Viết các từ trong khung bên dưới các động vật. Nghe và kiểm tra.)

snake                frog               parrot               monkey               jaguar

1624261513 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

– snake: con rắn

– frog: con ếch

– parrot: con vẹt

– monkey: con khỉ

– jaguar: báo đốm

Lời giải chi tiết:

1. frog

2. jaguar   

3. snake

4. parrot   

5. monkey

 

Bài 3

C. Talk with a partner. What’s your favorite animal on this page?

(Nói với bạn. Động vật yêu thích của em ở trang này là gì?)

– What’s your favorite animal?

(Động vật yêu thích của bạn là gì?)

– My favorite animal is the parrot.

(Động vật yêu thích của mình là con vẹt.)

Lời giải chi tiết:

A: What’s your favorite animal?

(Động vật yêu thích của bạn là gì?)

B: My favorite animal is the monkey.

(Động vật yêu thích của mình là con khỉ.)

Từ vựng

1. snake gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

2. frog gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

3. parrot gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

4. monkey gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

5. jaguar gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Tiếng anh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button