Tiếng anh

Pronunciation – Unit 2. Monkeys Are Amazing! – Tiếng Anh 6 – Explore English

Sounds of the letter a: /æ/ and /eɪ/

(Cách phát âm của chữ “a”: /æ/ và /eɪ/)

This post: Pronunciation – Unit 2. Monkeys Are Amazing! – Tiếng Anh 6 – Explore English

Bài A

A. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)

1. /æ/, animal   

2. /eɪ/, name

Bài B

B. Complete the chart below. Use the words from the box. Listen and check your answer.

(Hoàn thành bảng bên dưới. Sử dụng các từ trong khung. Nghe và kiểm tra câu trả lời của em.)

parrot              jaguar              same

black              favorite              amazing

 

Sounds like /æ/ in animal

Sounds like /eɪ/ in name

black

 

 

 

Lời giải chi tiết:

Sounds like /æ/ in animal

(Âm giống như /æ/  trong animal)

Sounds like /eɪ/ in name

(Âm giống như /eɪ/  trong name)

black

parrot

jaguar             

same

favorite

amazing

Bài C

C. Work with a partner. Take turns to read the words in B.

(Làm việc với bạn. Luân phiên đọc các từ ở B.)

Lời giải chi tiết:

parrot              jaguar              same

black              favorite              amazing

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Tiếng anh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button