Tiếng anh

Quantifiers – 3b. Grammar – Unit 3: All about food – Tiếng Anh 6 – Right on!

Bài 5

Quantifiers

This post: Quantifiers – 3b. Grammar – Unit 3: All about food – Tiếng Anh 6 – Right on!

Countable nouns

(Danh từ đếm được)

Uncountable nouns

(Danh từ không đếm được)

How mnay biscuits are there?

(Có bao nhiêu bánh quy?)

There are too many biscuits.

(Có quá nhiều bánh quy.)

There are a lot of/ lots of biscuits.

(Có nhiều bánh quy.)

There are some/ a few biscuits.

(Có một vài/ một số bánh quy.)

There are (very) few/ not many biscuits.

(Có rất ít/ không nhiều bánh quy.)

There aren’t any / are no biscuits.

(Không có cái bánh quy nào cả.)

How much milk is there?

(Có bao nhiêu sữa?)

There is too much milk.

(Có quá nhiều sữa.)

There is a lot of/ lots of milk.

(Có nhiều sữa.)

There is some / a little milk.

(Có một chút sữa.)

There is (very) little/ not much milk.

(Có rất ít / không nhiều sữa.)

There isn’t any/ is no milk.

(Không có chút sữa nào cả.)

 – I want to make a cake. How much flour have we got?

(Mình muốn làm bánh. Chúng ta có bao nhiêu bột mỳ?)

– A bag. But there are very few eggs. Let’s go and buy some.

(Một túi. Nhưng chúng ta còn rất ít trứng. Hãy đi và mua một ít.)

5. Read the theory box. Then choose the correct word.

(Đọc khung lý thuyết. Sau đó chọn từ đúng.)

1. There isn’t many/much milk left.

2. How much/many bread is in the cupboard?

3. How many/much eggs go in the cake mix?

4. He’s got a lot of/a little sweets in his bag.

5. There is many/lots of sugar in this ice cream.

6. We haven’t got many/much orange juice.

7. There are a few/a little apples. Let’s make an apple pie.

8. There’s very few/little butter left.

Lời giải chi tiết:

1. much

2. much

3. many

4. a lot of

5. lots of

6. much

7. a few

8. little

1. There isn’t much milk left.

(Không còn nhiều sữa.)

2. How much bread is in the cupboard?

(Có bao nhiêu bánh mì trong tủ chén/ bát?)

3. How many eggs go in the cake mix?

(Có bao nhiêu quả trứng trong hỗn hợp bánh?)

4. He’s got a lot of sweets in his bag.

(Anh ấy có rất nhiều đồ ngọt trong túi.)

5. There is lots of sugar in this ice cream.

(Có rất nhiều đường trong kem này.)

6. We haven’t got much orange juice.

(Chúng tôi không có nhiều nước cam.)

7. There are a few apples. Let’s make an apple pie.

(Có một vài quả táo. Hãy làm một chiếc bánh táo.)

8. There’s very little butter left.

(Còn lại rất ít bơ.)

Bài 6

6. It’s Saturday. Decide on what you need to buy from the supermarket for the week. Write your shopping list.

(Hôm nay là thứ Bảy. Quyết định những thứ em cần mua từ siêu thị cho cả tuần. Viết danh sách những thứ cần mua.)

A: Do we need any apples?

(Chúng ta có cần táo không?)

B: No, we have got a lot of apples. We need some milk.

(Không, chúng ta có nhiều táo rồi. Chúng ta cần một chút sữa.)

A: How much?

(Bao nhiêu?)

B: A carton.

(Một hộp giấy.)

Lời giải chi tiết:

My shopping list:

(Danh sách mua sắm của tôi cho 1 tuần)

– 1 kilo of salmon

(1 kg cá hồi)

– 1 kilo of chicken

(1 kg thịt gà)

– 1 kilo of pork

(1 kg thịt lợn)

– 1 kilo of beef

(1 kg thịt bò)

– a carton of fruit juice

(1 hộp giấy nước hoa quả)

– a dozen of eggs

(1 tá trứng/ 12 quả trứng)

– a bag of apples

(1 túi táo)

– a bunch of bananas

(1 nải chuối)

– a bottle of cooking oil

(1 chai dầu ăn)

– a bag of vegetables (lettuce, carrots, tomatoes, potatoes)

(1 túi rau củ: rau diếp, cà rốt, cà chua, khoai tây)

Từ vựng

1. a bag of cherris 1624960410 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

2. a bar of chocolate1624960659 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

3. a bottle of mustard1624960701 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

4. a bowl of cereal1624960844 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

5. a can of cola1624961008 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

6. a carton of milk1624960962 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

7. a cup of tea1624960904 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

8. a glass of water1624960801 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

9.  jar of jelly beans1624960751 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

10. a loaf of bread1624960609 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

11. a packet of biscuits 1624960556 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

12. a piece of pizza 1624960458 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Tiếng anh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button