Tiếng anh

The Real World: Animals from South America – Unit 2. Monkeys Are Amazing! – Tiếng Anh 6 – Explore English

The Real World

Animals from South America

This post: The Real World: Animals from South America – Unit 2. Monkeys Are Amazing! – Tiếng Anh 6 – Explore English

Many amazing animals live in the rain forests of South America. Look at the pictures. Do you know any of these South American animals?

1624262343 9hk2 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bài A

A. Listen. Label the pictures with the names of the animals in the order you hear them. Use the words in the box.

(Nghe. Dán nhãn các bức ảnh với tên của các động vật theo thứ tự em nghe được. Sử dụng các từ trong khung.)

green iguana                  howler monkey                  macaw

Phương pháp giải:

– green iguana: kỳ nhông xanh

– howler monkey: khỉ hú

– macaw: vẹt đuôi dài

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 2

B. Listen. Complete the chart. Then listen and check your answers.

(Nghe. Hoàn thành bảng. Sau đó nghe và kiểm tra câu trả lời của em.)

 

Macaw

Howler monkey

Green iguana

Type of…

1. ____________

monkey

6. ____________

What are they like?

beautiful and 2. _________

black, brown, or 4. _____

long, 7. ________, and strong

How long do they live?

up to 3. __________ years

up to 1. ________ years

up to 8. _________years


Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 3

Discussion. Describe your favorite animal.

(Thảo luận. Miêu tả động vật yêu thích của em.)

Lời giải chi tiết:

My favorite animal is a hamster. It’s small and cute. It’s also fast and quiet. It’s brown and white. It’s not scary but very friendly.

(Động vật yêu thích của tôi là chuột cảnh. Nó nhỏ và dễ thương. Nó cũng nhanh và yên tĩnh. Nó có màu nâu và trắng. Nó không đáng sợ mà rất thân thiện.)

Từ vựng

1. green iguana1624262518 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

2. howler monkey1624262547 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

3. macaw gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

4. south america1624262601 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

5. rainforest gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM 

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Tiếng anh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button