Môn toán

Thử tài bạn 2 trang 46 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Đề bài

Tính :

  a) \(\left( { – 5} \right).{{ – 4} \over 9}\)                      

b) \({7 \over {44}}.\left( { – 4} \right)\)                         

c) \({{ – 2} \over {11}}.0\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)( – 5).{{ – 4} \over 9} = {{ – 5.( – 4)} \over 9} = {{20} \over 9}  \cr  & b){7 \over {4.4}}.( – 4) = {{7.( – 4)} \over {44}} = {{7.( – 1)} \over {11}} = {{ – 7} \over {11}}  \cr  & c){{ – 2} \over {11}}.0 = {{ – 2.0} \over {11}} = {0 \over {11}} = 0 \cr} \)

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button