Môn toán

Toán lớp 3 trang 39 – Em làm được những gì – SGK Chân trời sáng tạo

Bài 1

1655563006 366 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

a, Xác định chữ số  hàng trăm, hàng hàng chục, hàng đơn vị rồi viết số.

b, Xác định hàng trăm, hăng chục, hàng đơn vị của số đã cho rồi viết thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

Lời giải chi tiết:

a, Số bảy trăm linh hai được viết là 702

Chọn C.

b, 850 = 800 + 50

Chọn A.

Bài 2

Đặt tính rồi tính.

a, Tổng của 571 và 264                             

b, Hiệu của 571 và 264

Phương pháp giải:

Bước 1: Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

Bước 2: Tính tho thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

1655563006 739 2 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bài 3

Tính giá trị của biểu thức.

a, 30 + 20 : 5                                       

b, 2 x (780 – 771)

Phương pháp giải:

+ Đối với biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện phép tính nhân, chia trước rồi thực hiện phép tính cộng, trừ sau.

+ Đối với biểu thức có dấu ngoặc ta thực hiện phép tính trong dấu ngoặc trước.

Lời giải chi tiết:

a, 30 + 20 : 5 = 30 + 4

                      = 34

b, 2 x (780 – 771) = 2 x 9

                              = 18

Bài 4

Số?

a, Mỗi bông hoa có 5 cánh hoa. Vậy 8 bông hoa có ..?.. cánh hoa.

b, Có 12 chiếc đũa như nhau, như vậy có ..?.. đôi đũa.

Phương pháp giải:

a) Để tính số cánh hoa của 8 bông hoa ta lấy số cánh của một bông hoa nhân với 8.

b) Để tính số đôi đũa ta lấy số chiếc đũa chia cho 2.

Lời giải chi tiết:

a, Mỗi bông hoa có 5 cánh hoa. Vậy 8 bông hoa có 40 cánh hoa. (Vì 5 x 8 = 40)

b, Có 12 chiếc đũa như nhau, như vậy có 6 đôi đũa. (Vì 12 : 2 = 6)

Bài 5

Bà sinh mẹ năm bà 25 tuổi. Mẹ sinh Tâm năm mẹ 30 tuổi. Năm nay Tâm 9 tuổi. Hỏi năm nay bà bào nhiêu tuổi ?

Phương pháp giải:

Đề tính số tuổi của bà ta lấy số tuổi năm bà sinh mẹ cộng với số tuổi mẹ sinh Tâm cộng với số tuổi năm nay của Tâm.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Bà sinh mẹ: 25 tuổi

Mẹ sinh Tâm: 30 tuổi

Năm năm nay Tâm: 9 tuổi

Năm nay bà :  ? tuổi

Bài giải

Bà sinh mẹ năm bà 25 tuổi nên bà hơn mẹ 25 tuổi.

Mẹ sinh Tâm năm mẹ 30 tuổi nên mẹ hơn Tâm 30 tuổi.

Số tuổi của mẹ năm nay là

9 + 30 = 39 (tuổi)

Số tuổi của Bà năm nay là

  39 + 25  = 64 (tuổi )

               Đáp số: 64 tuổi

Bài 6

Hoàn thiện các câu sau.

Hình tam giác ABC có:

3 đỉnh là : ..?.., ..?.., ..?..

3 cạnh là: ..?.., ..?.., ..?..

1655563007 606 bai 6 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Em quan sát hình vẽ để điền vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Hình tam giác ABC có:

3 đỉnh là: A, B, C

3 cạnh là: AB, BC, CA

Bài 7

a) Số?

1655563007 651 bai 7 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

b, Sắp xếp các số đo sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

2 m, 1 km, 300 cm

Phương pháp giải:

a, Áp dụng kiến thức: hai đơn vị liên tiếp hơn kém nhau 10 đơn vị và điền vào chỗ trống.

b, Đổi các số ra cùng đơn vị rồi so sánh.

Lời giải chi tiết:

a) 

tr loi b7 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

b, Ta có  1 km = 1000 m, 2 m = 200 cm

Ta có 1 km > 300 cm > 2 m

Các số sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là 1 km, 300 cm, 2 m

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Môn toán

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button