Môn toán

Toán lớp 3 trang 46 – Một phần hai, một phần ba, một phần tư, một phần năm – SGK Chân trời sáng tạo

Thực hành

Bài 1

Những hình nào đã được chia thành các phần bằng nhau?

th 1 trg 46 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Quan sát rồi chỉ ra các hình được chia thành các phần bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

Ta có hình B được chia thành 4 phần bằng nhau, hình D được chia thành 5 phần bằng nhau.

Bài 2

Đã tô màu một phần mấy mỗi hình ? (Nói theo mẫu)

1655571567 507 b2 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

– Bước 1: Đếm số phần bằng nhau ở mỗi hình và số phần được tô màu.

– Bước 2: Kết luận đã tô màu một phần mấy mỗi hình.

Lời giải chi tiết:

tl th 2 trg 46 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bài 3

a, Gấp một mảnh giấy hình vuông để chia mảnh giấy thành 4 phần bằng nhau.

Ví dụ:

1655571567 220 3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

b, Tô màu $\frac{1}{4}$ mảnh giấy hình vuông ở câu a.

Phương pháp giải:

Gấp theo đường nét đứt để được 4 phần bằng nhau rồi tô màu 1 phần.

Lời giải chi tiết:

1655571568 977 3 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Luyện tập

Bài 1

Đã tô màu $\frac{1}{5}$ của những hình nào ?

bai 1 trg 47 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

– Bước 1: Đếm số phần bằng nhau ở mỗi hình và số phần được tô màu.

– Bước 2: Kết luận theo yêu cầu của đề bài.

Lời giải chi tiết:

Hình A và hình C được chia thành 5 phần bằng nhau, tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu $\frac{1}{5}$ hình A và hình C.

Bài 2

Đã tô màu $\frac{1}{3}$ số ô vuông của những hình nào?

bai 2 trg 47 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Bước 1: Đếm số phần bằng nhau ở mỗi hình và số phần được tô màu.

Bước 2: Kết luận hình được tô $\frac{1}{3}$ số ô vuông.

Lời giải chi tiết:

– Hình A có 3 ô vuông, tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu $\frac{1}{3}$ số ô vuông ở hình A.

– Hình B có 6 ô vuông.

$\frac{1}{3}$ số ô vuông ở hình B là 6 : 3 = 2 ô vuông

Hình C và hình D đều có 12 ô vuông.

$\frac{1}{3}$ số ô vuông là 12 : 3 = 4 ô vuông.

Vậy đã tô màu $\frac{1}{3}$ số ô vuông của hình A, B, C.

Bài 3

Đã khoanh vào $\frac{1}{2}$ số cúc áo của những hình nào?

bai 3 trg 47 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Bước 1: Đếm số chiếc cúc áo ở mỗi hình rồi chia cho 2.

Bước 1: Chọn hình có số cúc áo được khoanh bằng kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

– Hình A có 4 chiếc cúc áo.

$\frac{1}{2}$ số cúc áo ở hình A là 4 : 2 = 2 (chiếc cúc)

– Hình B và C đều có 6 chiếc cúc áo.

$\frac{1}{2}$ số cúc áo là 6 : 2 = 3 (chiếc cúc)

Vậy đã khoanh vào $\frac{1}{2}$ số cúc áo của những AC.

Bài 4

Đã khoanh vào $\frac{1}{4}$ số con vật ở hình nào?

bai 4 trg 47 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Bước 1: Đếm số con vật ở mỗi hình rồi chia cho 4.

Bước 1: Chọn hình có số con vật được khoanh bằng kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

Ta thấy mỗi hình đều có 12 con vật.

$\frac{1}{4}$ số con vật ở mỗi hình là 12 : 4 = 3 (con vật)

Vậy đã khoanh vào $\frac{1}{4}$ số con vật ở hình B.

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Môn toán

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button