Môn toán

Toán lớp 3 trang 49 – Em làm được những gì – SGK Chân trời sáng tạo

Bài 1

Tính nhẩm.

1655575509 428 b1 4 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép tính dựa vào bảng nhân, bảng chia đã học.

Lời giải chi tiết:

tr loi bai 1 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bài 2

Số?

1655575510 817 b2 2 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

Lời giải chi tiết:

tl bai 2 trg 49 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bài 3

Số?

a, Trong hộp có 10 đôi tất. Hộp đó có ..?… chiếc tất.

b, Trên bàn có 10 chiếc đũa giống nhau. Như vậy có …?… đôi đũa.

Phương pháp giải:

a) Muốn tìm số chiếc tất có trong hộp ta lấy số đôi tất nhân với 2.

b) Muốn tìm số đôi đũa ta lấy số chiếc đũa chia cho 2.

Lời giải chi tiết:

a, Trong hộp có 10 đôi tất. Hộp đó có 20 chiếc tất. (Vì 10 x 2 = 20)

b, Trên bàn có 10 chiếc đũa giống nhau. Như vậy có 5 đôi đũa. (Vì 10 : 2 = 5)

Bài 4

Trên mỗi cái bàn người ta để 2 lọ hoa, mỗi lọ hoa có 5 cành hoa. Hỏi 4 cái bàn như thế có tất cả bao nhiêu cành hoa?

Phương pháp giải:

Bước 1: Tìm số cành hoa trên 1 cái bàn

Bước 2: Tìm số cành hoa trên 4 cái bàn

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Mỗi bàn: 2 lọ hoa

Mỗi lọ : 5 cành hoa

4 bàn : …… cành hoa?

Bài giải

Mỗi bàn có số cành hoa là

            5 x 2 = 10 (cành hoa)

4 cái bàn có số cành hoa là

           10 x 4 = 40 (cành hoa)

                   Đáp số: 40 cành hoa

Thử thách

Số?

Trong buổi liên hoan văn nghệ, các bạn lớp 3C trình diễn vợ kịch Cưỡi ngựa. Cứ 2 bạn lại hóa trang thành 1 chú ngựa. Bé Bi đếm thấy có tất cả 20 cái chân ngựa. Hỏi có bao nhiêu bạn đóng vai các chú ngựa?

thu thach trg 49 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Bước 1: Tìm số chú ngựa = Số cái chân ngựa : 4

Bước 2: Tìm số bạn tham gia = Số chú ngựa x 2

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

2 bạn: 1 chú ngựa

20 chân ngựa: …. bạn?

 

Bài giải

Số chú ngựa trong vở kịch là

20 : 4 = 5 (chú ngựa)

Số bạn đóng vai các chú ngựa là

5 x 2 = 10 (bạn)

Đáp số: 10 bạn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Môn toán

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button